Главная->Інші підручники->Содержание->TEMA7 СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ВІД ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ 7.1. СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ВІД ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 2)

TEMA7 СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ВІД ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ 7.1. СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ВІД ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ

 

Страхування від нещасного випадку (СНВ) є

самостійним видом загальнообов'язкового державного

соціального страхування, за допомогою якого

здійснюється соціальний захист, охорона життя та

здоров 'я громадян у процесі їх трудової діяльності.

^

з:

Завданнями страхування від нещасного випадку е:

-          проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення

шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним

випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим

випадкам загрози здоров’ю застрахованих, викликаним умовами праці;

-          відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків або професійних захворювань;

-          відшкодування матеріальної та моральної шкоди застрахованим і членам їх сімей.

Суб'єкти СНВ

ЗАСТРАХОВАНІ ГРОМАДЯНИ, а в окремих

випадках - члени їх сімей та інші особи,

страхувальники та страховик.

 

Застраховані особи

Страхуваль-ники

ФІЗИЧНІОСОБИ, на користь яких здійснюється страхування.

роботодавці, а в окремих випадках -застраховані особи.

Страховик

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА

ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ

ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ.

 

Об’єкт СНВ

життя застрахованого, його здоров'я та працез датність.

 

Страховий ризик

обставини, внаслідок яких може статися страховий випадок.

 

нещасний випадок на виробництві або

професійне захворювання, що спричинили

застрахованому професійно зумовлену фізичну

чи психічну травму, з настанням яких виникає

право застрахованої особи на отримання

матеріального забезпечення та/або соціальних

послуг.

ґ

Професійне захворювання є страховим випадком також у разі його встановлення чи виявлення в період, коли потерпілий не перебував у трудовш відносинах з підприємством, на якому він захворів.

~\

Нещасний випадок або професійне захворювання, яке сталося внаслідок порушення нормативних актів про охорону праці застрахованим, також е страховим випадком. Порушення правил охорони праці застрахованим, яке спричинило нещасний випадок або професійне захворювання, не звільняє страховика від виконання зобов'язань перед потерпілим.

СТРАХОВИЙ ВИПАДОК

Нещасний випадок

Професійне захворювання чи отруєння

 

За характером

За наслідками

 

виробничий

невиробничий

За кількістю потерпілих

груповий

поодинокий

 

ґ          3 тимчасовою втратою працездатності     >

\                       )

 

ґ          3 частковою втратою працездатності        \

\                       )

 

ґ          3 повною втратою працездатності \

\                       J

 

ґ          Зі смертельним наслідком   \

V                     )

 

ґ          Зі зникненням працівника   •\

V                     J

За настання страхового випадку Фонд соціального страхування від нещасних випадків зобов'язаний у встановленому законодавством

порядку:

1) своєчасно та в повному обсязі відшкодовувати шкоду, заподіяну працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я або в разі його смерті, виплачуючи йому або особам, які перебували на його триманні:

а)         допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до

відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

б)         одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійноі

працездатності або смерті потерпілого;

в)         щомісяця грошову суму в разі часткової чи повної втрати

працездатності, що компенсує відповідну частшу втраченого

заробітку потерпілого;

г)         пенсію no інвалідності внаслідок нещасного випадку на

виробнщтві або професійного захворювання;

д)         пенсію у зв’язку з втратою годувальнша, який помер внаслідок

нещасного випадку на виробнщтві або професійного захворювання;

е)         грошову суму за моральну шкоду за наявності факту заподіяння

цієї шкоди потерпілому;

2) організувати поховання померлого, відшкодувати вартість ппов’язаних з цим ритуальних послуг відповідно до місцевих умов;

3) сприяти створенню умов для своєчасного надання кваліфікованої 'першої невідкладної допомоги потерпілому в разі настання нещасного випадку, швидкої допомоги за потреби його госпіталізації, ранньої іагностики професійного захворювання;

4) організувати цілеспрямоване та ефективне лікування потерпілого

власних спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах або на

.оговірній основі в інших лікувально-п’офілактичних закладах з

Іметою якнайшвидшого відновлення здоров'я застрахованого;

5) забезпечити потерпілому разом із відповідними службами охорони здоров’я за призначенням лікарів повний обсяг постійно оступної, раціонально організованої медичної допомоги;

6) вжити всіх необхідних заходів для підтримання, підвищення тг пвідновлення працездатності потерпілого;

7) забезпечити згідно з медичним висновком домашній догляд за -Тіотерпілим, допомогу у веденні домашнього господарства (або компенсувати йому відповідні витрати), сприяти наданню потерпілому, який проживає в гуртожитку, ізольованого житла;

8) відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії (далі -ЛКК) або медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК) проводити навчання та перекваліфікацію потерпілого у власних навчальних закладах або на договірній основі в інших закладах перенавчання інвалідів, якщо внаслідок ушкодження здоров'я або заподіяння моральної шкоди потерпілий не може виконувати попередню роботу; працевлаштовувати осіб із зниженою працездатністю;

9) організовувати робочі місця для інвалідів самостійно або разом з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування чи з іншими заінтересованими суб'єктами підприємницької діяльності; компенсувати при цьому витрати виробництва, які не покриваються коштами від збуту виробленої продукції, за рахунок Фонду;

10) за невідкладної потреби подавати інвалідам разову грошову

'допомогу, допомогу у вирішенні соціально-побутових питань за їх

ахунок або за рішенням виконавчої дирекції Фонду та її регіональних

правлінь - за рахунок Фонду;

11) сплачувати за потерпілого внески на медичне та пенсійне істрахування;

 

12) організовувати залучення інвалідів до участі у громадському итті.

 

с

 

 

2