Главная->Інші підручники->Содержание->10.3. ПЕНСІЙНИЙ КОНТРАКТ ТА ПЕНСІЙНА СХЕМА

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 2)

10.3. ПЕНСІЙНИЙ КОНТРАКТ ТА ПЕНСІЙНА СХЕМА

 

Пенсійний контракт є договором між пенсійним

фондом та його вкладником, який укладається від

імені пенсійного фонду його адміністратором та

згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне

забезпечення учасника або декількох учасників фонду за

рахунок пенсійнш внесків такого вкладника.

ь

з:

Кожен вкладник Ьонцу може укласти один або кілька пенсійнш контрактів з адміністратором (адміністраторами) одного чи кількох пенсійних фондів.

У разі розірвання пенсійного контракту вкладником він повинен укласти новий пенсійний контракт щодо участі в іншому пенсійному фонді, або укласти договір зі страховою організацією, або відкрити в банку пенсійний депозитний рахунок. При цьому пенсійні кошти вкладника фонду, який є учасником фонду, передаються за його рахунок до іншої фінансової установи, яка надає послуги з недержавного пенсійного забезпечення, в сумі, що обліковується на його індивідуальному пенсійному рахунку в пенсійному фонді і складається з пенсійних внесків, зроблених таким вкладником, та розподіленого на суму цих внесків інвестиційного прибутку (збитку), зменшених на суму витрат, пов’язаних із перерахуванням таких пенсійних коштів.

 

1) медично підтвердженого

критичного

стану здоров’я

(онкозахворюван

ня, інсульт

тощо) або

настання

інвалідності

учасника фонду

Пенсійна виплата може здійснюватися

адміністратором

одноразово на вимогу

учасника фонду

тільки в разі:

2) коли сума належних

учасншу фонду пенсійнш

коштів на дату настання

пенсійного вікуучаснша

фонду не досягає

мінімального розміру суми

пенсійних накопичень, встановленого Державною

комісією з регулювання

ринків фінансовш послуг

України

3) виїзду учаснша фонду на постійне проживання за межі України. Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово, визначається, виходячи із суми пенсійнш коштів, які обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду на день подання заяви на отримання такої виплати.

Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово, провадиться протягом п’яти робочих днів після отримання відповідної заяви та необхідних

документів.

е

У разі порушення строку адміністратор за власний рахунок сплачує отримувачу пенсійної виплати, що здійснюється одноразово, пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України в розрахунку на 1 день від суми, що підлягала виплаті, за кожний день прострочення платежу.

У разі, коли на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, який розривае пенсійний контракт з пенсійним фондом, обліковуються пенсійні внески, які

здійснюються на його користь іншими вкладниками, суми цих внесків та розподіленого на них інвестиційного прибутку (збитку) можуть бути вилучені з пенсійного фонду лише після розірвання пенсійних контрактів з такими вкладниками.

У разі припинення трудових відносин з роботодавцем засновником або роботодавцем - платником корпоративного пенсійного фонду його учасник зобов’язаний розірвати пенсійний контракт з таким фондом та може укласти новий пенсійний контракт з адміністратором будь-якого іншого фонду, або укласти договір із страховою організацією, або відкрити в банку пенсійний депозитний рахунок.

У разі припинення трудових відносин з ініціативи

власника або уповноваженого ним органу витрати на переведення пенсійних коштів учасника до іншого пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок банку здійснюються за рахунок роботодавця.

Пенсійний контракт укладається у письмовій формі щонайменше в

трьох примірншах, якщо контракт укладається з вкладником, який

не єучасншом відповідного пенсійного фонду, абоудвох

примірниках, якщо вкладник єучасником фонду.

Разом із примірником пенсійного контракту адміністратор повинен надати вкладнику та учаснику фонду:

-          пам'ятку з роз'ясненнями основнш положень пенсійного

контракту;

-          копію зазначеної в пенсійному контракті пенсійної схеми;

-          витяг з основнш положень статуту пенсійного фонду та (або) на вимогу вкладнша фонду - копію статуту пенсійного фонду.

Істотними умовами пенсійного контракту є:

паспортні дані вкладнша або учасника фонду та його ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб платників податків та інших обов’язкових платежів (якщо вкладншом є фізична особа) або повне найменування, місцезнаходження (юридична адреса) постійно діючого органу управління, реєстраційш та банківські реквізити вкладника фонду (якщо вкладником є юридична особа);

-          посилання на обрану вкладником фонду пенсійну схему;

-          строк дії пенсійного контракту, умови його зміни та

розірвання;

-          порядок розрахунків між пенсійним фондом та учасником

фонду у разі дострокового розірвання пенсійного контракту або

ліквідації пенсійного фонду;

-          права, обов'язки, відповідальність сторін та порядок

розв'язання спорів;

■розмір пенсійних внесків таумови його зміни.

Разом із пенсійним контрактом надається інформація про

адміністратора, осіб, які здійснюють управління активами, та

зберігача пенсійного фонду, яка включає їх реєстраційні,

банківські реквізити та реквізити відповідних ліцензій.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН ЗА ПЕНСІЙНИМ КОНТРАКТОМ

Відповідно до пенсійного контракту адміністратор зобов’язується від імені пенсійного фонду:

здійснювати недержавне пенсійне забезпечення учаснша (учасників) фонду на умовах, визначенш законодавством, пенсійною схемою та пенсійним контрактом;

-          забезпечувати ведення персоніфікованого обліку учасників

фонду;

-          надавати учаснику фонду інформацію про стан його індивідуального пенсійного рахунка;

-          забезпечувати відшкодування в установленому законом порядку учасникам фонду збитків, завданш унаслідок порушення законодавства таумов пенсійного контракту;

-          дотримуватись і забезпечувати дотргшання законних інтересів вкладншів та учасншів пенсійного фонду, не розголошувати інформацію про умови пенсійного контракту та розмір пенсійнш коштів, які належать учаснику фонду.

Вкладник фонду за пенсійним контрактом зобов'язуеться:

- сплачувати на користь учасника (учасників) фонду пенсійні внески у порядку, встановленому законодавством, пенсійною схемою та пенсійним контрактом;

- відшкодовувати пенсійному фонду збитки, завдані внаслідок порушення вкладником фонду умов законодавства, пенсійної схеми та пенсійного контракту.

Строк дії пенсійного контракту :

1. Пенсійний контракт набирає чинності з моменту його підписання вкладником фонду та адміністратором.

2. Дія пенсійного контракту вважається закінченою:

1)         після повного виконання вкладником фонду своїх зобов’язань за пенсійним контрактом та укладення учасншом (учасниками) фонду договору про виплату пенсії на визначений строк із пенсійним фондом;

2)         після передання пенсійних коштів учасника фонду страховій організації відповідно до укладеного учасником фонду договору страхування довічної пенсії;

3)         після передання пенсійних коштів учасника фонду банківській установі відповідно до укладеного учасником фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунка;

4)уразі смерті учасника фонду та виконання передбачених у зв’язку з цим умов;

5)         у разі ліквідації пенсійного фонду в порядку, передбаченому

цим Законом;

6)         у разі заміни вкладником фонду пенсійного фонду на

умовах may порядку, передбачених цим Законом;

7)         уразі ліквідації вкладника фонду –- юридичної особи

без визначення його правонаступника;

8)         у разі дострокового розірвання контракту в порядку,

передбаченому цим Законом;

9)         в інших випадках, передбачених пенсійним контрактом.

У разі прииняття рішення про замшу пенсіиного фонду вкладник фонду

зобов’язаний:

-          укласти пенсійний контракт з іншим пенсійним фондом або договір

зі страховою організацією чи банківською установою;

-          надіслати адміністратору пенсійного фонду, участь у якому

припиняється, заяву про розірвання пенсійного контракту та копію

пенсійного контракту, укладеного з іншим пенсійним фондом, або договір

зі страховою організацією чи банківською установою.

Умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення, що

здійснюється пенсійними фондами, визначаються пенсійними

схемами. Вкладники мають право вільного вибору пенсійної схеми,

а також право на її зміну (не частіше ніж раз на 6 місяців).

ВІДКРИТИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «СОЦІАЛЬНИЙ СТАНДАРТ» ПРОПОНУЄ ТРИ ПЕНСІЙНІ СХЕМИ ДЛЯ ВКЛАДНИКІВ - ФІЗИЧНИХ

ОСІБ:

 

№ та назва пенсійної схеми Розмір внесків           Періодичність сплати

№ 7 Фіксовані

періодичні внески

як відсоток від

суми заробітної

плати  фіксований % від базової ставки зарплати

min - 10 % мінімальної заробітної плати у

розрахунку на один місяць.

max - не обмежується

(пільга: на власну користь - до

890 грн/міс; на користь родичів I ступеня

- до 445 грн/міс.)       -          раз на місяць

-          раз у квартал

-          раз на півроку

-          раз на рік

-          одноразово

№ 8 Періодичні

внески в фіксованих сумах  фіксована сума

min - 10 % мінімальної заробітної плати у

розрахунку на один місяць.

max - не обмежується

(пільга: до 890 грн/міс; до 445 грн/міс.)      -          раз на місяць

-          раз у квартал

-          раз на півроку

-          раз на рік

-          одноразово

№ 9 Одноразові

внески в

нефіксованих

сумах без

встановленої

періодичності

сплати            сума на власний розсуд

min - 10 % мінімальної заробітної плати у

розрахунку на один місяць.

max - не обмежується

(пільга: до 890 грн/міс; до 445 грн/міс.)      на власний розсуд

 

 

29