Главная->Інші підручники->Содержание->9.4. ПЕРСОНІФІКОВАНИЙ ОБЛІК У СИСТЕМІ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 2)

9.4. ПЕРСОНІФІКОВАНИЙ ОБЛІК У СИСТЕМІ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

 

Органи Пенсійного фонду:

-          ведуть облік усіх застрахованих осіб та персоніфікований облік надходження страхових внесків;

-          створюють і забезпечують фунщіонування єдиного державного автоматизованого банку відомостей про застрахованих осіб;

-          здійснюють облік коштів Накопичувального фонду на накопичувальних пенсійних рахунках.

Для формування інформаційної бази системи персоніфікованого обліку використовуються відомості, що надходять від:

-          інформацішого фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків та інших обов 'язковш платежів;

-          органів державної податкової служби; роботодавців;

-          фізичних осіб;

-          органів реєстрації актів громадянського стану;

-          державної служби зайнятості;

-          фондів загальнообов 'язкового державного соціального страхування;

-          компаніїз управління активами;

-          зберігача;

-          інших підприємств, установ, організацій та військових формувань.

На кожну застраховану особу відкривається персональна облікова картка, в якій використовується постійний ідентифікаційний номер Державного ’еєстру фізичних осіб -платників податків та інших обов'язкових платежів.

Персональна облікова картка застрахованої особи повинна містити такі

            відомості:      

1) умовно-постійна частина персональної облікової картки:

модифікований ідентифікаційний номер; прізвище, ім’я ma no батькові на

І\\поточний момент; прізвище при народженні; дата народження; місце

I народження; стать; адреса постійного місця проживання; серія, номер і

і назва документа, з якого взято відомості до персональної обліковоі

\картки; громадянство; відомості про членів сім’ї, які знаходяться на

утргшанні застрахованої особи, та її дітей; номер телефону (за згодою);

відмітка про смерть;

2) частина персональної облікової картки, яка відображає страховий

стаж, заробітну плату (дохід) та розмір сплаченш страхових внесків:

ідентифікаційний номер страхувальника; рік, за який внесено відомості;

і розмір страхового внеску до Пенсійного фонду за відповідний місяць; сума

"сплаченш страхових внесків до Пенсійного фонду за відповідний місяць;

I страховий стаж; ознака особливих умов праці, які дають право на пільги в

, пенсійному забезпеченні; сума заробітної плати (грошового забезпечення,

\ „доходу), з якої стачено страхові внески за відповідний місяць; сума доходу

\(прибутку) осіб, які провадять підприємнщьку діяльність і обрали

особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок,

фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий

патент);

3) частина персональної облікової картки, яка відображає сплату за рахунок коштів Пенсійного фонду пенсії застрахованій особі за місяцями: дата, з якої призначено пенсію; місяць нарахування (перерахунку, індексації) пенсії; сума періодів страхового стажу; коефіцієнт страхового стажу; коефіцієнт заробітної плати (доходу); заробітна плата (дохід) для обчислення, перерахунку, індексації пенсії; розмір пенсії для виплати; запис про членів сім % які знаходяться на утргшанні застрахованої особи;

4) частина персональної облікової картки, яка відображає стан

пенсійних активів застрахованої особи або здійснення витат спадкоємцям

накопичувального пенсійного рахунку: сума заробітної тати (грошового

fi забезпечення, доходу), з якої стачено страхові внескиза відповідний місяць;

\\озмір та сума сплачених страхових внесків на накопичувальний пенсійний

I рахунок за відповідний місяць; сумарний розмір інвестиційного доходу за

\ попередні періоди; чиста вартість пенсійних активів; загальна кількість

Хмдинщь пенсійнш активів; сума коштів, перерахована страховій

\організації, обраній застрахованою особою, для отати договору

страхування довічної пенсії і дата перерахування цих коштів; сума

одноразової виплати, стаченої відповідно до статті 56 цього Закону, і

дата їївитати; відмітка про смерть застрахованої особи.

Персональна облікова картка застрахованої особи зберігається <

Пенсійному фонді протягом усього життя цієї особи, а після її смерті протягом 75 років на паперових носіях та в електронному вигляді за

наявності засобів, що гарантують ідентичність паперової та

електронної форми документа.

Q

Органи реєстрації актів громадянського стану за формою, встановленою відповідно до законодавства, протягом десяти робочих днів із дня реєстрації смерті особи подають відповідні відомості територіальним органам Пенсійного фонду.

Органи, що здійснюють державну реєстрацію юридичних і фізичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності, зобов'язані надсшати одш примірнш реєстраційної картки територіальному органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації суб'єкта підприємнщької діяльності.

Інформація у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування використовується з дотриманням вимог, передбачених законодавством про інформацію.

Відомості, що містяться в системі персоніфікованого обліку, використовуються виконавчими органами Пенсійного фонду для:

підтвердження участі застрахованої особи в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

-          обчислення страхових внесків;

-          визначення права застрахованої особи або членів її сім'ї на отримання пенсійнш виплат згідно із цим Законом; визначення розміру, перерахунку та індексації пенсійнш виплат, передбачених цим Законом;

-          надання застрахованій особі на її вимогу або у випадках, передбачених цим Законом;

-          надання страховгш організаціям, які здійснюють страхування довічних пенсій;

надання аудитору, який відповідно до цього Закону здійснює аудит Накопичувального фонду.

Надання органами Пенсійного фонду відомостей, що містяться в

системі персоніфікованого обліку, іншим юридичним і фізичним

особам, крім перелічениху частші другій цієї статті, допускається

лише зарішенням суду у випадках, передбачених законом.

Пенсійний фонд забезпечуе комплекс організаційних та технічних

заходів, спрямованих на захист відомостей, що містяться в

системі персоніфікованого обліку, в тому числі забезпечує

обмеження кола службових осіб, які в сшу своїх службових

обов 'язків мають доступ до відомостей, що містяться в системі

персоніфікованого обліку.

 

 

21