Главная->Інші підручники->Содержание->9.3. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ПЕНСІЙ

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 2)

9.3. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ПЕНСІЙ

 

Якісною -пов'язана з

трудовою діяльністю як

виконанням будь-якої

роботи, роботи за

конкретною спеціальністю,

на певній посаді, в певних

умовах і кліматичних

регіонах країни чи

діяльністю, в якій

зацікавлена держава. Тобто

у всіх цих випадках така

діяльність пов'язана із

здійсненням працівником

певних дій.

Стажроботи

яктрудова

діяльність

працівника чи

інша

діяльність,

прирівняна

законом до

трудової,

характеризуєть

-ся двома

Кількісною вказуе на тривалість цих дій в

часі, тобто на

тривалість трудової чи

прирівняної до неї

діяльності. Саме

кількісні і якісні

властивості, які

характеризують

трудовий стаж,

повинні бути

покладені в основу

його класифікації.

Залежно від кількісної та якісної характеристики розрізняють:

Загальний трудовий стаж це загальна тривалість трудової або іншої суспільно-корисної діяльності та іншга періодів, визначених в законодавстві, незалежно від перерв. Тривалість перерв у трудовій діяльності, причин звільнення і характер праці при визначенні загального трудового стажу значення не мають.

Загальний трудовий стаж є обов’язковою частшою юридичного складу, який спричшяє виншнення чи зміну правовідносин з приводу отримання страхових пенсій та допомог. До загального трудового стажу включаеться:

I робота на підприємствах, установах, організаціях незалежно віс форми власності на підставі трудового договору, а також робота нс підставі членства в колгоспах та ін. кооперативах, будь-яка іншс робота, на якій особа підлягала загальнообов’язковому державном)

\соціальному страхуванню, або за умови сплати страховш внесків;

служба у Збройних Силах України, Прикордонних військах, в органт

державної безпеки, органах внутрішніх справ, перебування t

фартизанських загонах;       

творча діяльність членів творчих спілок, а також інших творчь

\працівників, які не є членами цих спілок;           

/ навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, училищах і на курсах підготовки кадрів, підвищення кваліфікації і перекваліфікації, а також навчання в аспірантурі, клінічній

^ордшатурі, докторантурі і клінічнш ордшатурі.   

' Інші періоди, які включаються до загального трудового стажу:

-          тимчасова непрацездатність, яка почались в період роботи;

-          догляд за італідом 1 групи або за дитшою-інвалідом віком до 16 років, а також догляд за особою похилого віку, яка згідно із медичним висновком потребує постійного стороннього догляду;

-          час догляду за дитшою до досягнення нею 3 років;

-          період отримання допомоги no безробіттю;

-          період проживання дружш осіб офіцерського складу,

прапорщшів, мічманів і військовослужбовців надстрокової служби з

чоловіками в місцевостях, де була відсутня можливість Ь

працевлаштування за спеціальністю, але не більше 10років;

-          проживання за кордоном дружини (чоловіка) працівншс

дипломатичних і консульських установ, а також міжнародніо

організацій;

-          тримання під вартою, відбування покарання чи вислання чере:

\незаконне притягнення до адміністративної чи кргшінальноі

\відповідальності.

Спеціальний трудовий стаж - це тривалість роботи у певних /U галузях народного господарства, у певних умовах праці, у визначених місцевостях чи природнокліматичних умовах, за професіями, посадами, V| а також деяких видів суспільно-корисної діяльності.

 

Для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

У разі якщо страховий стаж становить менший період, ніж передбачено абзацом першим цієї частини, враховується заробітна плата (дохід) за фактичний страховий стаж.

На вибір особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців поспіль за умови, що зазначений період становить не більше ніж 10 відсотків тривалості страхового стажу.

Заробітна плата (дохід) за період страхового стажу до 1 липня 2000 року враховується для обчислення пенсії на підставі документів про нараховану заробітну тату (дохід), виданих у порядку, встановленому законодавством, а за період страхового стажу, почшаючи з 1 липня 2000 року - за дангши, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

До заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії враховуються:

суми еиплат (доходу),

отримуваних застрахованою

особою після набрання

чинності Закону "Про

загальнообов'язкове

державне пенсійне

страхування",зяких, згідно із

цим законом, були фактично

обчислені та стачені страхові

внески до Пенсійного фонду в

межах встановленої

законодавством максгшальної

величши заробітної тати

(доходу), з якої стачуються

страхові внески

суми еиплат (доходу), отримуеаних

застрахованою особою до набрання чинності

вказаним Законом, у межах сум, на які

відповідно до законодавства, що діяло

раніше, нараховувалися внески на державне

соціальне страхування або збір на

обое'язкоее державне пенсійне страхування,

а за періоди до запровадження обмеження

максимального розміру заробітної тати

(доходу), з якої стачувалися зазначені внески

(збір), - у межах сум, які відповідно до

законодавства, що діяло раніше, включалися до

заробітної плати, з якої обчислювалася пенсія

відповідно до Закону України "Про пенсійне

забезпечення"

Заява про призначення (перерахунок) пенсії або про її відстрочення та

необхідні документи подаються до територіального органу Пенсійного фонду або до уповноваженого ним органу чи уповноваженій особі в

порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду за погодженням із

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у

сфері праці та соціальної політики.

 

Заява про призначення пенсії за віком може бути подана

застрахованою особою не раніше ніж за місяць до досягнення

пенсійного віку.

Пенсія призначається з дня звернення за пенсією, крім таких випадків, коли пенсія призначається з більш раннього строку:

1)         пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення

пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з

дня досягнення особою пенсійного віку;

2)         пенсія no інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо

вернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня встановлення

інвалідності;

3)         пенсія у зв ’язку з втратою годувальника призначається з дня, що настає за

днем смерті годувальнша, якщо звернення про призначення такого виду пенсіі

надійшло протягом 12 місяців з дня смерті годувальнша.

Документи про призначення (перерахунок) пенсії розглядає територіальний орган Пенсійного фонду та не пізніше 10 днів з дня їх надходження приймає рішення про призначення (перерахунок) або про відмову в призначенні (перерахунку) пенсії.

г

іержавном'у

риманні у

Під час перебування пенсіонера на повному

відповідній установі (закладі) йому виплачується 25 відсотків призначеної пенсії. У випадках, якщо розмір його пенсії перевищує вартість утримання, виплачується різнщя між пенсією і вартістю утримання, але не менше 25 відсотків призначеної пенсії. Яшцо у пенсіонера, який перебуває у відповідній установі (закладі) на повному державному утриманні, є непрацездатні члени сім'ї, які перебувають на його утриманні, пенсія виплачуеться в такому порядку: 25 відсотків пенсії - самому пенсіонерові, а інша частина пенсії, але не більш як 50 відсотків призначеногорозміру пенсії, - зазначеним членам сім’ї.

Дітям-сиротам за період перебування на повному державному утриманні пенсія у зв'язку з втратою годувальнша виплачується в повному розмірі та перераховується на 'гхні особисті рахунки у банку.

Іншим дітям, які перебувають на повному державному утриманні, виплачується 50 відсотків призначеної пенсії у зв'язку з втратою годувальника та перераховується на їхні особисті рахунки у банку. При цьому, частина пенсії, що залишилася після виплати суми пенсії у зв'язку з втратою годувальника, перераховується на банківський рахунок установи, де ця дитина перебуває на повному державному утриманні, і спрямовується винятково на поліпшення умов проживання дітей у цих установах.

3 пенсії може бути відраховано не більше 50 відсотків її розміру:

-          наутримання членів сім'ї(аліменти);

-          на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств і організацій;

-          на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або

іншим ушкодженням здоров'я, а також у зв'язку зі смертю

потерпілого;

-          на повернення переплачених сум заробітної плати в передбачених

законом випадках.

3 усіх інших видів стягнень може бути відраховано не більше 20 відсотків пенсії.

 

У разі смерті пенсіонера особам, якіздійснши його поховання,

виплачується допомога на поховання пенсіонера в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті.

 

 

20