Главная->Інші підручники->Содержание->8.5. КОРИСНО ТА ЦІКАВО

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 2)

8.5. КОРИСНО ТА ЦІКАВО

 

Виплати на випадок безробіття

Види   Хто має право на отримання          Розміри          Початок          Максимальна

забезпечен-               забезпечення виплати         тривалість

ня                                           виплат

Допомога       • застраховані особи, визнані у       з 01.06.08 р.   з 8 дня            360

по        встановленому порядку безробітними,     - не менше     після   календарних

безробітію      які протягом 12 місяців, що передували     320 грн;          реєстра-         днів протягом

залежно від    початку безробітія, працювали на  з 01.07.08 р.   ції        двох років.

страхового     умовах повного або неповного      - не менше     застра-           

стажу, робочого дня (тижня) не менше 26            340 грн;          хованої           Для осіб

у т. ч. для       календарних тижнів та сплачували           з 01.10.08 р.   особи у           передпенсійно

осіб перед-     страхові внески         - не менше     встано-           го віку - 720

пенсійного     • військовослужбовці, звільнені 3   360 грн;          вленому         календарних

віку (за 2         військової служби у зв'язку із          з 01.12.08 р.   порядку          днів

роки до           скороченням штатів або проведенням       - не менше     в         

настання        організаційних заходів без права на           400 грн;          держав-         

права на         пенсію, за умови їх реєстрації у                  ній      

пенсію)           встановленому порядку в державній службі зайнятості протягом місяця 3 дня взяття на облік у військовому комісаріаті                    службі зайня-тості   

Допомога       • особи, визнані у встановленому  з 01.06.08 р.  

            360

по        порядку безробітними, які протягом 12     - 250 грн;                   календарних

безробітію      місяців, що передували початку      з 01.07.08 р.               днів протягом

без       безробіття, працювали менше 26   - 280 грн;                   двох років.

урахування     календарних тижнів з 01.10.08 р.               Для осіб

страхового     • особи, які бажають відновити трудову    - 300 грн;                   передпенсійно

стажу, діяльність після тривалої (більше 6 з 01.12.08 р.               го віку - 720

у т. ч. для       місяців) перерви       - 310 грн;                   календарних

осіб     • застраховані особи, звільнені з                            днів.

передпен-      останнього місця роботи з підстав,                                   Для осіб, які

сійного           передбачених ст. 37, пп. 3, 4, 7, 8 ст. 40,                          шукають

віку (за 2         ст. 41 і 45 КЗпП                                роботу

роки до           • особи, які шукають роботу вперше                                  вперше, та

настання        • інші незастраховані особи, визнані у                               інших

права на         встановленому порядку безробітними                              незастрахопенсію)                                        ваних осіб календарних

днів.

Допомога       • застраховані особи, які протягом 12        дві третини    з 1 дня            180

по        місяців, що передували місяцю, в   тарифної         простою         календарних

частковому    якому почався простій, працювали не      ставки            днів протягом

безробітію      менше 26 календарних тижнів, сплачували страхові внески, та в яких ці простої становлять 20 і більше відсотків робочого часу,      (окладу)за

кожну

годину

простою, але             року

Продовження табл,

Види   Хто має право на отримання          Розміри          Початок          Максимальна

забезпечен-               забезпечення виплати         тривалість

ня                                           виплат

            за винятком осіб, що:            не більше                  

            - відмовились від підходящої роботи         прожитко-                

            на цьому або іншому підприємстві з          вого               

            повним робочим днем (тижнем);   мінімуму,                   

            - працюють на цьому підприємстві за       встановле-                

            сумісництвом;           ного законом            

            - проходять альтернативну                        

            (невійськову) службу.                                 

Матеріальна   • застраховані особи, визнані у       з 01.06.08 р.   з 1 дня            He може

допомога у     встановленому порядку безробітними,     - не менше     навчан-          перевищувати

період які протягом 12 місяців, що передували     320 грн;          ня        загальної

професійної    початку безробітія, працювали на  з 01.07.08 р.               тривалості

підготовки,    умовах повного або неповного      - не менше                 виплати

перепідгото    робочого дня (тижня) не менше 26            340 грн;                      допомоги по

вки або           календарних тижнів та сплачували           з 01.10.08 р.               безробіттю

підвищення    страхові внески         - не менше                

кваліфікації     • військовослужбовці, звільнені 3   360 грн;                     

безробітного  військової служби у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, за умови їх реєстрації у встановленому порядку в державній службі зайнятості протягом місяця 3 дня взяття на облік у військовому комісаріаті     з 01.12.08 р.

- не менше

400 грн;                     

 

            • особи, визнані у встановленому  з 01.06.08 р.  

           

 

            порядку безробітними, які протягом 12     - 250 грн;                  

            місяців, що передували початку      з 01.07.08 р.              

            безробіття, працювали менше 26   - 280 грн;                  

            календарних тижнів з 01.10.08 р.              

            • особи, які бажають відновити трудову    - 300 грн;                  

            діяльність після тривалої (більше 6 з 01.12.08 р.              

            місяців) перерви       - 310 грн;                  

            • застраховані особи, звільнені з                           

            останнього місця роботи з підстав,                                  

            передбачених ст. 37, пп. 3, 4, 7, 8 ст. 40,                         

            ст. 41 і 45 КЗпП                               

            • особи, які шукають роботу вперше                                 

            • інші незастраховані особи, визнані у                              

            встановленому порядку безробітними                             

 

 

 

14