Главная->Інші підручники->Содержание->8.4. УПРАВЛІННЯ СТРАХУВАННЯМ HA ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ ЧЕРЕЗ ФОНД ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 2)

8.4. УПРАВЛІННЯ СТРАХУВАННЯМ HA ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ ЧЕРЕЗ ФОНД ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

 

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття створений для

управління страхуванням на випадок безробіття,

провадження збору та акумуляції страхових внесків,

контролю за використанням коштів для надання

соціальнш послуг.

Фонд є цільовим централізованим страховим фондом,

некомерційною самоврядною організацією.

Фонд створюється на державному та місцевому рівнях.

ч

 

Джерелами формування коштів фон,

 

>          асигнування з Державного бюджету, розмір яких

встановлюється Верховною Радою України;

>          страхові          внески            страхувальників-роботодавців,

застрахованих осіб, гцо сплачуються на умовах і в порядку,

передбачених законодавством;

>          суми фінансових санкцій застосованих до підприємств,

установ, організацій та фізичних осіб за порушення встановленого

порядку сплати страхових внесків та вшористання коштів Фонду,

недотримання законодавства про зайнятість населення, а також

суми адміністраттнш штрафів, накладених відповідно до

законодавства на посадових осіб та громадян за такі порушення;

>          прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів, у тому

числі резервів Фонду, на депозитному рахунку;

>          благодійні внески громадських об'єднань, підприємств,

організацій громадян, зарубіжних фірм;

>          кошти служби зайнятості за надані послуги підприємнщькгш структурам;

>          інші кошти.

УПРАВЛШНЯ ФОНДОМ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

Наглядова рада Фонду - 15 осіб

(по 5 від кожної сторони соціального

партнерства)

 

^^^^ __^^-—-^"                    Державний нагляд за

дотриманням

законодавства по

загальнообов'язковому

державному

соціальному

страхуваннюМінпраці

Правління Фонду - 45 осіб (по 15 від кожної сторони соціального партнерства)                  

 

                       

 

і і                    

 

Виконавча дирекція Фонду -Державна служба зайнятості

і і                    

 

                       

 

                       

Державний центр зайнятості, 27 центрів зайнятості в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

626 районних, міськрайонних, міських та районних у містах центрів зайнятості

 

Видатки бюджету Фонду щодо забезпечення

виплати допомоги no безробіттю є

захшценими. Фінансуеання цих еидаткіе

проводиться у першочерговому порядку.

 

Ha державному рівні основними напрямами використання коштів

фонду е:

>          розвиток центрів підготовки, навчання та профорієнтацїГ

вивільнюваних працівників;

>          проведення наукових досліджень з проблем рівноваги ринку праці та зайнятості населення;

>          надання допомоги державним тамісцевим центрам зайнятості;

>          відшкодування Пенсійному фонду України витрат, пов'язанш із достроковим виходом на пенсію осіб відповідно до Закону України «Про зайнятість населення»;

>          фінансування витрат на утримання та забезпечення діяльності вшонавчої дирещії Фонду та їїробочш органів, управління Фондом;

>          створення резерву коштів Фонду;

>          утргшання інформаційно-обчислювальних центрів, поліграфічної бази Фонду;

>          створення гуртожитків та тимчасового житла для осіб без

певного місця проживання;

>          та інше.

На місцевому рівні основними напрямами використання коштів

фонду е:

>          професійна орієнтація населення, професійне навчанші

вивільнюванш працівників і безробітних, сприяння їх працевлаштуванню;

>          витата допомоги no безробіттю, матеріальної допомоги no

безробіттю;

>          надання безпроцентної позики безробітнгш для заняття

підприємнщькою діяльністю;

>          виплата допомоги на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні;

>          дотація роботодавцю на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітнш;

>          організація додаткових робочих місць у галузях народного

господарства;

>          інші витрати, пов'язані із соціальним захистом прав громадян

держави на працю.

 

 

13