Главная->Інші підручники->Содержание->8.2. СТРАХОВІ ВНЕСКИ ТА ВИПЛАТИ

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 2)

8.2. СТРАХОВІ ВНЕСКИ ТА ВИПЛАТИ

 

Розміри страхових внесків визначаються, виходячи з того, що вони повинні забезпечувати:

1)         виплату застраховангш особам забезпечення та надання соціальних

послуг;

2)         створення резерву коштів Фонду;

3)         покриття вит’ат Фонду у зв’язку із: відшкодуванням Пенсійному фонду України витрат, пов'язаних із достроковим виходом на пенсію осіб, зазначених у частині другій статті 20 цього Закону; фінансуванням витрат наутримання та забезпечення діяльності виконавчої дирещії Фонду та її робочих органів, управління Фондом, розшток його матеріальної та інформаційної бази.

Застраховані особи, визнані у встановленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) не менше 26 календарних тижнів та сплачували страхові внески, мають право на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу,

 

Право на допомогу no безробіттю зберігається у разі настання перерви страхового стажу з поважних причин, якгцо особа протягом місяця після закінчення цієї перерви зареєструвалась в установленому порядку в державній службі зайнятості як безробітна.

Поважними причинами е:

-          навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, клінічній ордшатурі, аспірантурі, докторантурі з денною формою навчання;

-          строкова військова служба;

-здійснення догляду непрацюючою працездатною особою за інвалідом I групи або дитшою-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за експерттж медичним висновком потребує постійного стороннього догляду.

Допомога по безробіттю виплачуеться з 8 дня після реєстрації застрахованої особи в установленому порядку в державній службі

зайнятості.

Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років.

Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію)

тривалість витати допомоги no безробіттю не може перевищувати

720 календарнш днів.

Уразі чергового визнання в установленому порядку застрахованоі особи безробітною у межах двох років, протягом яких виплачується допомога no безробіттю, тривалість її витати враховується сумарно.

Уразі зміни застрахованою особою місця постійного проживання виплата допомоги no безробіттю продовжується після реєстрації її в установленому порядку як безробітного за новим місцем проживання.

Застрахованим особам, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) не менше 26 календарних тижнів, розмір допомоги no безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до порядку обчислення середньої заробітної тати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковгш державним соціальнгш страхуванням, затвердженого Кабінетом Міністрів України, залежно від страхового стажу: до 2 років - 50 відсотків; від 2 до 6 років - 55 відсотків; від 6 до 10 років - 60 відсотків; понад 10 років - 70 відсотків.

 

Допомога по безробіттю особам, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали менше 26 календарних тижнів, а також особи, які бажають відновити трудову діяльність після тривалої (більше 6 місяців) перерви, та застраховані особи, звільнені з останнього місця роботи з підстав, передбачених статтею 37, пунктами 3, 4, 7, 8 статті 40, статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України (322-08), мають право на допомогу no безробіттю без урахування страхового стажу, визначається у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Допомога no безробіттю інвалідам не призначається.

Іопомога по безробіттю виплачуеться залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру:

перші 90 календарнш днів -100 відсотків;

протягом наступнш 90 календарних днів - 80 відсотків;

у подальшому - 70 відсотків.

Допомога по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, призначається відповідно до частин першої та другої цієї статті, і її виплата починається з 91-го календарного дня.

Допомога по безробіттю може виплачуватися одноразово для організації підприємницької діяльності безробітними, які не можуть бути працевлаштовані у зв'язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи. Ця допомога виплачується особам, яким виповнилося 18 років, за їх бажанням.

Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації

безробітним підприємницької діяльності здійснюється у розмірі

допомоги no безробіттю, нарахованої відповідно до цієї статті, у

розрахунку нарік. Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому

числі одноразової її виплати для організації безробітним

підприємницької діяльності, встановлюється спеціально

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері

праці та соціальної політики за погодженням з правлінням Фонду.

Безробітним, у яких закінчився строк виплати допомоги по

безробіттю, матеріальна допомога no безробіттю надається заумови, що

середньомісячний сукупний дохід на члена сім ’їне перевищує

прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Матеріальна допомога no безробіттю надається протягом 180 календарнш днів у розмірі 75 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом. Безробітним, у яких закінчився строк виплати матеріальної допомоги по безробіттю, або непрацездатним особам, які перебувають на їх утриманні, може надаватися одноразова матеріальна допомога в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом. Порядок надання матеріальної допомоги по безробіттю, одноразової матеріальної допомоги безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні, встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики за погодженням з правлінням Фонду.

Застрахованим особам у період професійної

підготовки, перепідготовки або підвищення

кваліфікації за направленням державної служби

зайнятості виплачується матеріальна допомогау період

професійної підготовки, перепідготовки або підвищення

кваліфікації відповідно доумов надання допомоги no

безробіттю і не підлягає зменшенню. Виплата матеріальної

допомоги здійснюється з першого дня навчання.

Тривалість виплати матеріальної допомоги зараховується

до загальної тривалості виплати допомоги по безробіттю і

не може її перевищувати. Порядок надання матеріальної

допомоги у період професійної підготовки,

перепідготовки або підвищення кваліфікації

безробітного встановлюється спеціально

уповноваженим центральним органом виконавчої

влади у сфері праці та соціальної політики за

погодженням з правлінням Фонду.

 

 

11