Главная->Інші підручники->Содержание->TEMA8. СТРАХУВАННЯ HA ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ 8.1. СУТНІСТЬ ТА ВИДИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 2)

TEMA8. СТРАХУВАННЯ HA ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ 8.1. СУТНІСТЬ ТА ВИДИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

 

Державне соціальне страхування на випадок

безробіття - система прав, обов 'язків і гарантій, яка

передбачає матеріальне забезпечення на випадок

безробіття з незалежнш від застрахованих осіб

обставш та надання соціальнш послуг зарахунок

коштів Фонду загальнообов 'язкового державного

соціального страхування України на випадок безробіття.

БГ

"F

Суб'єкти

страхування на

випадок

безробіття

ЗАСТРАХОВАНІ ГРОМАДЯНИ, a у випадках, передбачених Законом, також члени їх сімей та інші особи, страхувальники та страховик.

 

Застраховані особи

наймані працівники, a у випадках, передбачених

цим Законом, також інші особи (громадяни України,

іноземці, особи без громадянства, які постійно

проживають в Україні, якщо інше не передбачено

міжнародним договором України, згода на

обов'язковість якого надана Верховною Радою

України), на користь яких здійснюється страхування

на випадок безробіття.

 

Страхуваль-ники

1/1

роботодавці та застраховані особи, які сплачують страхові внески.

 

Страховик

 

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Об'єкт

страхування на

випадок

безробіття

страховий випадок, із настанням якого у застрахованої особи (члена її сім'ї, іншої особи)

виникає право на отримання матеріального

забезпечення на випадок безробіття та надання

соціальних послуг.

 

Часткове безробіття

вимушене тимчасове скорочення нормальної або

встановленої законодавством України тривалості

робочого часу, перерва в одержанні заробітку або

скорочення його розміру через тимчасове

припинення виробництва без припинення

трудових відносин з причин економічного,

технологічного, структурного характеру.

 

Страховий випадок

подія, через яку: застраховані особи втратили

заробітну плату або інші, передбачені

законодавством України доходи, внаслідок втрати

роботи з незалежних від них обставин та

зареєстровані в установленому порядку як

безробітні, готові та здатні стати до підходящої

роботи і справді шукають роботу; застраховані

особи опинилися в стані часткового безробіття.

 

Роботодавець

власник підприємства, установи, організації або

уповноважений ним орган та фізичні особи, які

використовують найману працю; власник

розташованого в Україні іноземного підприємства,

установи, організації (в тому числі міжнародної),

філії або представництва, який використовує

працю найманих працівників, якщо інше не

передбачено міжнародними договорами України,

згода на обов'язковість яких надана Верховною

Радою України.

Найманий працівник

фізична особа, яка працює за трудовим договором

контрактом) на підприємстві, в установі та організаці:

            або у фізичної особи,           

 

Страховий стаж

період (строк), протягом якого особа підлягає страхуванню на випадок безробіття та за який сплачено страхові внески (нею, роботодавцем).

Страхування на випадок безробіття здійснюється за принципами:

7. надання державнш гарантій реалізації застрахованими^ особами своїх прав;

2.         обов'язковості страхування на випадок безробіття всіх працюючш на умовах трудового договору (контракту) та на інших підставах, передбаченш законодавством про працю, а також добровільності такого страхування особами, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), а також громадянами - суб'єктами підприємнщької діяльності;

3.         цільового вшористання коштів страхування на випадок безробіття;

4.         солідарності та субсидування;

5.         обов'язковості фінансування Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття витрат, пов'язаних з наданням матеріального забезпечення у випадку безробіття та соціальних послуг в обсягах, передбаченш цим Законом;

6.         паритетності в управлінні страхуванням на випадок безробіття держави, представншів застрахованих осіб та роботодавців;

7.         диференціації розмірів виплати допомоги no безробіттю залежно від страхового стажу та тривалості безробіття;

8.         надання на рівні не нижче за прожитковий мінімум, встановлений законом, допомоги no безробіттю та матеріальної допомоги у період професійної підготовш, перепідготовки та підвищення кваліфікації;

9.         законодавчого визначення умов і порядку здійснення

кстюахування.

Видами забезпечення е:

•          допомога no безробіттю, у тому числі одноразова її витата для організації безробітнгш підприємнщької діяльності;

•          допомога no частковому безробіттю;

•          матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;

•          матеріальна допомога no безробіттю, одноразова матеріальна допомога безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утргшанні;

•          допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні.

Видами соціальних послуг е:

•          професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації та профорієнтація;

•          пошук підходящоїроботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі ишяхом надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних та фінансування організації отачуваних громадських робіт для безробітних;

•          інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням.

 

 

10