Главная->Інші підручники->Содержание->5.4. УПРАВЛІННЯ Фондом СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 3 ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 1)

5.4. УПРАВЛІННЯ Фондом СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 3 ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

 

 

Управління Фондом здіиснюється на паритетніи

ОСНОВІ

 

УПРАВЛШНЯ ФОНДОМ ЗДІЙСНЮЮТЬ:

правління Фонду

виконавча дирекція Фонду

В Автономній Республіці Крим, областях та в містах Києві і

Севастополі безпосереднє управління здійснюють правління та

виконавча дирекція відповідних відділень Фонду.

ПРАВЛШНЯ ФОНДУ

 

і [

склад правління

1,0 складу правління Фонду входять по 15 представників держави, іастрахованих осіб та роботодавців, які виконують свої обов’язки н громадських засадах. Строк повноважень членів правління Фонду становить шість років і закінчується в день першого засідання нового складу правління.

Правління Фонду очолює голова, який обирається з членів правління Фонду строком на два роки почергово від представників кожної сторони. Голова обирається на закритому засіданні правління Фонду. Обраним головою вважається член правління, за якого проголосувало більше половини загальної кількості членів правління. Голова правління має двох заступників, які разом з головою представляють три сторони.

Засідання правління Фонду проводяться відповідно до затвердженого ни плану, але не рідше одного разу на квартал. Правління правомочне приймати рішення за наявності на засіданні не менше двох третин складу кожної представницької сторони. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів правління. У разі рівного розподілу голосів голос голови правління є вирішальним.

 

повноваження правління Фонду:

визначає поточні та перспективні завдання Фонду;

затверджує документи, що регламентують внутрішню діяльність Фонду;

подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення розміру внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та

            похованням; 

визначає за погодженням із Національним банком України порядок надходження та обліку коштів Фонду;

розглядає та затверджує річний бюджет Фонду, звіт про його виконання;

визначає порядок фінансування та умови надання путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення в спеціальних оздоровчих закладах (у тому числі дитячих);

здійснює контроль за цільовим використанням коштів Фонду, веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та

використання;

"вирішує питання щодо формування та використання резерву коштів для забезпечення фінансової стабільності Фонду в сумі, необхідній для фінансування матеріального забезпечення в розрахунку на місяць;

спрямовує та контролює діяльність виконавчої дирекції Фонду, правлінь і виконавчих дирекцій відділень Фонду;

обирає голову правління Фонду та його заступників;

розглядає кандидатури і затверджує на посадах директора виконавчої дирекції Фонду та його заступників, а також приймає рішення про їх звільнення;

затверджує структуру органів Фонду, чисельність їх пращвників, асигнування на адміністративно-господарські витрати

Фонду;

^представляє Фонд у взаємовідносинах з органами державної

'влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами,

установами, організаціями, об'єднаннями громадян з

питань соціального захисту громадян, а також органами соціального

страхування зарубіжних країн, міжнародними організаціями,

ліяльність яких пов'язана із захистом соціальних прав людини;

затверджує положення про правління відділення Фонду.

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ

Виконавча дирекція Фонду є виконавчим органом правління Фонду, який абезпечує виконання рішень правління.

Виконавча дирекція є підзвітною правлінню Фонду та здійснює діяльність від імені Фонду в межах та в порядку, визначених статутом Фонду т положенням про виконавчу дирекцію Фонду, що затверджується його правлінням.

иректор виконавчої дирекції Фонду входить до складу правління Фонду з правом дорадчого голосу.

Повноваження виконавчої дирекції Фонду

забезпечує збір та акумуляцію внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;

здіиснює оперативне розпорядження страховими коштами Фонду в межах затвердженого бюджету Фонду;

здійснює матеріальне забезпечення та надає соціальні послуги за Законом;

здіиснює контроль за правильним нарахуванням, своєчасною

"сплатою страхових внесків, а також забезпечує цільове використання

коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування

у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,

зумовленими народженням та похованням;

представляє інтереси страховика в судових та інших органах;

готує та подає на розгляд правління: пропозиції щодо розміру страхових внесків на наступний рік; проект бюджету Фонду та звіт про його виконання; пропозиції щодо розміру резервних коштів;

виконує інші функції відповідно до положення про виконавчу дирекцію Фонду.

Наглядова рада здійснює контроль за виконанням статутних завдань та цільовим використанням коштів Фондом. До наглядової ради, яка складається з 15 осіб, входять у рівній кількості представники держави, застрахованих осіб і роботодавців. Представники від держави призначаються Кабінетом Міністрів України, представники застрахованих осіб і роботодавців обираються (делегуються) сторонами самостійно. Строк повноважень членів наглядової ради становить 6 років. Наглядову раду очолює голова, який обирається строком на два роки із складу наглядової ради почергово від представників кожної сторони і не може представляти ту сторону, від якої обрано голову правління Фонду. Наглядова рада провадить свою діяльність на принципах рівноправності сторін та їх відповідальності за прийняті нею рішення.

аслуховує звіти правління та виконавчої іирекції Фонду з питань виконання завдань, покладених на Фонд, і використання коштів Фондом, дає відповідні рекомендації Фонду;

заслуховує інформацію правління та виконавчої дирекції Фонду про підготовку та виконання бюджету Фонду;

 

порушує питання про відповідальність посадових осіб органів управління Фонду, з вини яких допущено порушення прав застрахованих осіб;

за необхідності вживає заходів для проведення

аудиторської перевірки використання

страхових коштів та окремих напрямів роботи

Фонду, правління та виконавчої дирекції

Фонду;          

одержує необхідну інформацію про робот Фонду та виконавчої дирекції Фонду, його відділень;

'Озглядає інші питання діяльності Фонду відповідно до статуту Фонду;

sa потреби вимагає скликання позачергового іасідання правління Фонду.

V

 

 

42