Главная->Інші підручники->Содержание->TEMA5 СТРАХУВАННЯ ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 5.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАХУВАННЯ ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 1)

TEMA5 СТРАХУВАННЯ ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 5.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАХУВАННЯ ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

 

и

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з

тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими

народженням та похованням,

передбачає матеріальне забезпечення громадян у зв'язку з втратою

заробітної плати (доходу) внаслідок тимчасової втрати працездатності (у т.

ч. догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом сім'ї),

вагітності та пологів, догляду за малолітньою дитиною, часткову

компенсацію витрат, пов'язаних із народженням дитини, смертю

застрахованої особи або членів її сім'ї, а також надання соціальних послуг за

рахунок бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати

працездатності, що формується шляхом сплати страхових внесків власником

або уповноваженим ним органом, громадянами, а також за рахунок інших

джерел. передбачених Законом,    

Q

СУБ'ЄКТИ СТРАХУВАННЯ ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Застрахоеана особа - найманий працівник, а також інші особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України), на користь яких здійснюється загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

Страховик - Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Страхувальник - це: а) роботодавець; б) особи, не застраховані у системі ісоціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

ч

Роботодавець - власник підприємства, установи, організації або уповноважений

ним орган незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання;

фізична особа, яка використовує працю найманих працівників (у тому числі

іноземців, які на законних підставах працюють за наймом в Україні); власник

розташованих в Україні іноземних підприємства, установи, організації (у тому

числі міжнародної), філії та представництва, який використовує працю найманих

працівників.   ,

Найманий працівник - фізична особа, яка працює за трудовим договором

л (контрактом) на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм ' власності, виду діяльності та господарювання або у фізичної особи.

и>

законодавчого визначення умов і порядку здійснення

загальнообов'язкового державного соціального страхування у

зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,

зумовленими народженням та похованням;

 

и>

Н

и <

И

В~

в

S

н

рц н м

обов'язковості страхування осіб, зазначених у законі, і добровільності страхування осіб визначених законом;

державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх

прав;

обов'язковості фінансування Фондом соціального страхування

з тимчасової втрати працездатності витрат, пов'язаних із

наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг, в

обсягах, передбачених законом;

^          Ґ

 

S

рц

в в

В о

м

формування та використання страхових коштів на засадах солідарності та субсидування;

 

и

ккцільового використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;

паритетності в управлінні Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності представників держави, застрахованих осіб та роботодавців;

 

квідповідальності роботодавців та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за реалізацію права застрахованої особи на матеріальне забезпечення та соціальні послуги.

СТРАХОВИЙ РИЗИК - це обставина, внаслідок якої застрахована особа або члени її сім'ї можуть втратити тимчасово засоби існування та потребувати матеріального забезпечення або надання соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

СТРАХОВИЙ ВИПАДОК - подія, з настанням якої виникає право іастрахованої особи або членів її сім'ї на отримання матеріального іабезпечення або соціальних послуг.

СТРАХОВІ ВНЕСКИ - відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

СТРАХОВИЙ СТАЖ - це період (сума періодів), протягом якого особ; підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленим: похованням, і сплачує або за неї сплачуються страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в порядку, встановленому законодавством.

До страхового стажу зараховуються періоди тимчасової втрати працездатності, перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами та час перебування застрахованої особи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також періоди одержання виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, крім пенсій усіх видів.

Застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових роботах, ;опомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, надається не більш як за 75 календарних днів протягом календарного року.

ґ~ Особи, які не підлягають загальнообов'язковому державному^ соціальному страхуваннюу зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням (громадяни України, які працюють за межами території України і не застраховані в системі соціального страхування країни, в якій вони перебувають, особи, які займаються підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок) мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за умови сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової

\втрати працездатності.       У

Загальнообов 'язковому державному соціальному страхуванню у зв 'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, підлягають:

особи, які працюють на умовах трудового договору н; підприємствах незалежно від форм власності та господарювання або у фізичних осіб, у тому числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах

члени колективних

підприємств,

сільськогосподарських

та інших виробничих

кооперативів

Страховик має праео:

1)         здійснювати перевірку обґрунтованості видачі та продовження

истків непрацездатності застрахованим особам;

2)         одержувати безоплатно від державних органів, підприємств, установ, організацій (у тому числі від державних податкових органів, банківських, інших фінансово-кредитних установ) та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності відомості щодо сплати страхових внесків та використання страхових коштів;

3)         здійснювати перевірку правильності нарахування і повноти сплати страхових внесків та використання страхових коштів на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, у фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників;

4)         накладати фінансової санкції та адміністративні штрафи, передбачені Законом та іншими актами законодавства.

Страховик зобое'язаний:

1)забезпечувати фінансування матеріального забезпечення та надання соціальних послуг відповідно до Закону;

2)         зареєструвати страхувальника як платника страхових внесків у| десятиденний строк з дня подання документів, визначених правлінням Фонду;

3)         здійснювати контроль за правильним нарахуванням, своєчасною сплатою страхувальником страхових внесків, а також обґрунтованістю проведених ним витрат страхових коштів;

 

5)         вести облік і звітність щодо страхових коштів;

6)         публікувати в засобах масової інформації бюджет Фонду на поточний іік та звіт про виконання бюджету Фонду за минулий рік.

 

Страхувальник має праео:

Б

Z

1)         брати участь в управлінні Фондом через своїх представників у складі правління Фонду та правлінь відділень Фонду;

2)         отримувати в органах управління Фонду безоплатно інформацію про порядок і умови сплати страхових внесків та використання страхових коштів Фонду;

3)         на отримання інформації про результати проведення перевірки

використання коштів Фонду;

4)         на додаткове фінансування з коштів Фонду в разі перевищення суми фактичних витрат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, над сумою нарахованих страхових внесків;

5)         на судовий захист своїх прав.

 

Страхувальник зобов 'язаний:

1)         зареєструватись у виконавчій дирекції відділення Фонду як платник страхових внесків у десятвденний строк з дня: отримання свідоцтва про державну реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності незалежно від того, чи він фактично веде господарську діяльність та провадить розрахунки з оплати праці; прийняття рішення про створення установи, організації, філії, представництва, іншого відокремленого підрозділу; зміни юридичного статусу чи адреси, якщо відповідно до законодавства України державна реєстрація таких установ, організацій чи відокремлених підрозділів не проводиться; укладення трудового договору з найманим працівником;

2)         нараховувати і сплачувати в установлені строки та в повному обсязі страхові внески;

3)         надавати та оплачувати застрахованим особам у разі настання страхового випадку відповідний вид матеріального забезпечення та соціальних послуг;

4)         вести облік заробітної плати застрахованої особи та зберігати ці дані протягом строку, встановленого законодавством;

5)         надавати на вимогу застрахованої особи відомості щодо заробітної плати, суми сплачених страхових внесків.

Р^

Застраховані особи мають праео:

1)         брати участь в управлінні Фондом через своїх представників у

правлінні Фонду та правліннях відділень Фонду;

2)         отримувати безоплатно інформацію у виконавчій дирекціі Фонду та виконавчих дирекціях відділень Фонду про порядок та умови сплати страхових внесків і витрачання страхових коштів Фонду;

3)         отримувати у разі настання страхового випадку матеріальне забезпечення та соціальні послуги;

4)         оскаржувати відповідно до законодавства дії страховика, страхувальника-роботодавця щодо надання матеріального

абезпечення та соціальних послуг і сплати страхових внесків.

Застуахоеані особи зобое 'язані:

1)         надавати страхувальнику, страховику достовірні документи, на

підставі яких призначається матеріальне забезпечення та надаються

соціальні послуги;

2)         своєчасно повідомляти страхувальника та страховика про

обставини, що впливають на умови надання матеріального

забезпечення та соціальних послуг (зміни стану непрацездатності,

складу сім’ї, звільнення з роботи, виїзд за межі держави тощо)

протягом десяти днів з моменту їх виникнення;

3)         дотримуватися режиму, визначеного лікарем на період

имчасової непрацездатності.

Страхувальник -роботодавець несе відповідальність за ухилення від реєстрації як платника страхових внесків, несвоєчасність сплати та неповну сплату страхових внесків, у тому числі страхових внесків, що сплачують застраховані особи через рахунки роботодавців, а також за порушення порядку використання страхових коштів.

У разі несвоєчасної стати страховш внесків страхувальншом, у

тому числі через ухилення від реєстрації як платника страхових внесків,

або неповної їх сплати страхувальнш сплачує суму донарахованих

контролюючим органом страхових внесків (недоїмки), штраф та пеню.

і           I,

Пеня обчислюється, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь її строк.

За порушення строку реєстрації страхувальника як платника страхових

внесків або несвоєчасність сплати страхових внесків на нього накладається

штраф у розмірі 50 відсотків суми належних до сплати страхових внесків за

весь період, який минув з дня, коли страхувальник повинен був

зарееструватися,      

'а непоену сплату страхоеих енескіе на страхувальника накладається штраф у розмірі прихованої (заниженої) суми заробітної плати, на яку нараховуються страхові внески, а в разі повторного порушення - у трикратному розмірі зазначеної суми.

ta порушення порядку витрачання страхових коштів накладається штраф у юзмірі 50 відсотків належної до сплати суми страхових внесків.

Застрахована особа несе відповідно до закону відповідальність за незаконне

одержання з їївини (підроблення, виправлення в документах, подання недостовірних відомостей тощо) матеріального забезпечення та соціальних

послуг за Законом.

 

ДОПОМОГА ПО ТИМЧАСОВІЙ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ HE НАДАЄТЬСЯ:

у разі одержання застрахованою особою травм або її захворювання при .вчиненні нею злочину;

у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення' чВІд роботи чи інших обов'язків або симуляції хвороби;

за час перебування під арештом і за час проведення судово-медичної .експертизи;

у разі тимчасової непрацездатності у зв'язку із захворюванням або

травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного,

\токсичного сп'яніння або лій. пов'язаних з таким сп'янінням:  /

/           :           \

за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв'язку з навчанням;

за час примусового лікування, призначеного за постановою суду.

Застраховані особи, які в період отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності порушують режим, встановлений для них лікарем, або не з'являються без поважних причин у призначений строк на медичний огляд, у тому числі на лікарсько-консультативну комісію (ЛКК) чи медико-соціальну експертну комісію (МСЕК), втрачають право на цю допомогу з дня допущення порушення на строк, що встановлюється рішенням органу, який призначає допомогу по тимчасовій непрацездатності.

 

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (у т. ч. догляд за хворою дитиною або хворим членом сім'ї) в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини (граничної суми) місячної заробітної плати (доходу), з якої сплачувались страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

 

 

39