Главная->Соціологія->Содержание->Питання для обговорення і закріплення матеріалу

Соціальна психологія (частина 3)

Питання для обговорення і закріплення матеріалу

 

1.         Чому масові форми поведінки виділяються в особливу їх різновидність, яку в точному смислі слова не можна назвати група-ми? Назвіть особливості цих форм поведінки, що відрізняють їх від описаних наукою звичних груп.

2.         Визначте передумови процесу загальної масовизації суспіль-ства.

3.         Назвіть загальні ознаки масових форм поведінки (за Б.Гру-шиним)

4.         Як визначається термін «колективна поведінка» Г.Блуме-ром? Назвіть роботу, в якій аналізується феномен «колективної поведінки».

5.         Назвіть загальні особливості теорій, які отримали назву «пси-хології народів і мас».

6.         Опишіть соціальні умови, в яких виникла «психологія на-родів і мас».

7.         Які інтелектуальні та наукові підґрунтя мала «психологія мас»?

8.         У чому полягає сутність теорії натовпу Г. Лебона?

9.         Назвіть головні ознаки маси, визначені Г. Лебоном.

 

10.       Які чинники суспільного руху виокремлює Г. Лебон?

11.       Чим зумовлена ідея аномальності натовпу в концепції «пси-хологія мас»?

12.       Визначте сутність концепції наслідування Г. Тарда.

13.       У чому полягає механізм законів наслідування в концепції Г. Тарда?

14.       Які положення «психології мас» розробляв З. Фрейд у своїй концепції?

15.       Проаналізуйте проблему взаємовідносин індивідів (маси) і лідера (вождя) в концепції З. Фрейда.

16.       Які обставини змусили С. Московічі у 80-х роках ХХ ст. взятися за аналітичний аналіз ідеї наслідування?

Глава 25. Специфіка поведінки людини у натовпу

17.       Назвіть причину злочинів натовпу, що виділені в роботі С.Сигеле. Яка назва цієї роботи? Яке головне питання в ній піднімається?

18.       Чи вдалося С.Сигеле вирішити питання міри відповідаль-ності індивіда за злочин, який ним скоєно в умовах натовпу?

19.       Які особливості поведінки людини в умовах революційно-го періоду визначено П.Сорокіним?

20.       На які відмінності між натовпом і публікою вказує Г.Тард?

21.       Хто перший з дослідників розділив поняття «натовп» і «маса»? На основі яких ознак це було зроблено?

22.       Дайте загальну характеристику натовпу.

23.       Розкрийте, яке значення має оцінка чисельності натовпу. Які проблемні питання виникають в оцінці чисельності натовпу?

24.       Визначте основні закономірності руху людей у натовпу.

25.       Дайте характеристику рольової диференціації у натовпу. Для чого потрібно знати структуру натовпу?

26.       Визначте умови і основні етапи формування натовпу. Як можна використати ці знання для розробки заходів профілактики протиправної поведінки натовпу і способів конструктивного впли-ву на нього?

27.       У чому полягає закон духовної єдності натовпу, який сфор-мулював Г.Лебон?

28.       Розкрийте сутність колективного безсвідомого у натовпі.

29.       Що таке паніка? Покажіть, як ви розумієте паніку як вид поведінки натовпу і як особливий його емоційний стан. Розкрийте передумови виникнення паніки.

30.       Розкажіть, які відомі Вам типи чуток і за яким критерієм вони виділяються. Назвіть способи викривлення інформації в про-цесі передачі чуток.

31.       Розкрийте загальні характеристики поведінки людини у натовпу.

32.       Як Ви розумієте зв’язок психічних процесів у людини в на-товпу з процесом соціальної фасилітації? Якими обставинами по-яснює Є.Аронсон виникнення цього феномена?

33.       Як пояснює Є.Бургіньон виникнення у натовпу в людини зміну стану свідомості? Вкажіть на причини виникнення зміненого стану свідомості.

34.       Що таке деіндивідуалізація? Розкрийте умови і причини цього явища. Покажіть вплив деіндивідуалізації на поведінку лю-дини

35.       Яку поведінку провокує фізична анонімність? Покажіть зв’язок фізичної анонімності з асоціальною поведінкою.

36.       Чи дійсно уніформа впливає на поведінку? Якщо так, то покажіть на прикладах з вашого особистого досвіду, як саме. Відмітьте позитивні і негативні сторони впливу.

37.       Покажіть, як сила соціального впливу залежить від чисель-ності натовпу. Наведіть приклади досліджень, в яких перевірявся цей зв’язок.

38.       Покажіть роль «кільцевої реакції» у зміні психіки людини на прикладі виникнення і розвитку соціального неспокою.

Глава 25. Специфіка поведінки людини у натовп

Правила та поради щодо взаємодії людей у натовпу

 

 

48