Главная->Соціологія->Содержание->Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Соціальна психологія (частина 3)

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

 

1.         В яких значеннях застосовується поняття „групова динаміка”?

2.         Розкрийте основні напрямки дослідження проблеми гру-пової динаміки школою К. Левіна. В чому полягають основні тео-ретичні принципи цієї школи?

3.         В чому полягають особливості методик вивчення групової динаміки, розроблених школою К. Левіна?

4.         Якими шляхами досліджується в соціальній психології пи-тання психологічних механізмів утворення малої групи?

5.         Розкрийте сутність конформізму. Покажіть відмінності цьо-го феномену від інших соціально-психологічних впливів на осо-бистість інших людей.

6.         Покажіть відмінності між інформаційним та нормативним соціальними впливами.

7.         В чому сутність експериментів М. Шеріфа? Розкрийте хід їх проведення і результати.

8.         Розкажіть про експерименти С. Аша. Чому саме з дослід-жень С. Аша проблема конформізму отримала широкий резонанс в світовій літературі?

9.         В чому полягає сутність теорії соціального поштовху? Які фактори нормативного впливу групи на індивідів розкриваються цією теорією?

10.       Який основний феномен було виявлено С. Мілграмом в експериментах з дослідження конформізму?

11.       Чому експерименти М. Шеріфа , С. Аша і С. Мілграм а є кла-сичними? Що в них спільного? Що нового в теорію конформізму вніс кожен з цих дослідників?

12.       Яке значення мало відкриття феномену „соціальної підтримки” в дослідженні проблеми соціального впливу? В чому сутність цього феномену і хто його відкрив?

13.       Дайте соціально-психологічне визначення поняттю „групо-ва меншість”.

14.       Покажіть значення досліджень С.Московічі в розробці теорії меншості. Які експерименти було ним проведено з виявлен-ня факторів впливу меншості?

15.       Визначте основні підходи у дослідженні групової згуртова-ності, які існують в соціальній психології.

16.       Розкрийте основний зміст „теорії діяльнісного опосередку-вання міжособистісних стосунків” Що таке ЦОЄ?

17.       Дайте визначення поняттю „колектив”. Охарактеризуйте історію розвитку теорії колективу.

18.       Покажіть відмінності між лідерством і керівництвом.

19.       Розкрийте основні теорії виникнення та сутності лідерства.

20.       Розкрийте основний зміст теорії лідерства Ф. Фідлера. В чому полягають відмінності між тими лідерами, які орієнтовані на задачу, і тими, які орієнтовані на взаємовідносини?

21.       Які Вам відомі теорії стилів лідерства? Яка теорія стилів лідерства у вітчизняній науці є найбільш поширеною?

22.       В яких аспектах традиційно в соціальній психології роз-глядається проблема прийняття групового рішення?

23.       Покажіть, чим прийняття групового рішення відрізняєть-ся від компромісу.

24.       Чому розглядання процесу прийняття групового рішення як процесу нормалізації групи є спрощенням?

25.       Відкриття яких феноменів у дослідженні прийняття гру-пового рішення показало непередбачуваність цього процесу?

26.       Що таке групомислення? Розкрийте цей феномен і покажіть його небезпечність.

27.       Визначте симптоми групомислення, які було відкрито І. Джанісом. Розкрийте їх зміст.

28.       В чому полягає суть феномену групової поляризації? Назвіть приклади поляризації в повсякденному житті. Який вплив здійснює поляризація на розвиток суспільства?

29.       В чому полягає феномен „зрушення до ризику” в процесі прийняття групового рішення? Які ви знаєте гіпотези, що поясню-ють виникнення цього феномену?

30.       Назвіть відомі вам технології прийняття групою ефективних рішень. Покажіть значення експериментальних досліджень К. Леві-на у дослідженні техніки дискусії. Які форми дискусії вам відомі?

 

 

37