Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Опитувальник - Соціальна психологія (частина 3) - Studbook

Соціальна психологія (частина 3)

Опитувальник

 

Ознаки здорового психологічного клімату            Шкала оці-нки           Ознаки нездорового

психологічного

клімату

1. Я рідко бачу на початку робочого дня похмурі і піс-ні обличчя своїх колег. 5-4-3-2-1        1. Більшість членів ко-лективу приходять на роботу з буденним на-строєм, не відчуваючи натхнення і підйому.

2. Більшість з нас радіє, ко-ли з’являється можливість поспілкуватись один з од-ним.          5-4-3-2-1        2. Члени нашого коле-ктиву виявляють бай-дужість до емоційного спілкування.

Продовження на наступній сторінці

Продовження таблиці

 

Ознаки здорового психологічного клімату            Шкала оці-нки           Ознаки нездорового

психологічного

клімату

3. Доброзичливість і довір-ливі інтонації переважають в нашому діловому спілку-ванні.     5-4-3-2-1        3. Нервозність, явна або прихована дратів-ливість забарвлює на-ші ділові стосунки.

4. Успіхи кожного з нас щиро радують всіх інших і майже ні у кого не викли-кають заздрощів.       5-4-3-2-1            4. Успіх майже кожно-го з нас може виклика-ти хворобливу реакцію оточуючих.

5. В нашому колективі но-вак скоріше за все зустріне доброзичливість і привіт-ність.           5-4-3-2-1        5. В нашому колективі новак ще довго буде почуватись чужаком.

6. У випадку неприємнос-тей ми не спішимо звину-вачувати один одного, а на-магаємося спокійно розі-братись у їх причинах.         5-4-3-2-1        6. У випадку неприєм-ностей у нас будуть намагатись звалити провину один на одно-го або знайдуть винно-го.

7. Коли поряд з нами наш керівник, ми почуваємося природно і розкуто.      5-4-3-2-1        7. В присутності кері-вника багато з нас від-чувають себе скуто і напружено.

8. У нас прийнято ділитись своїми сімейними радоща-ми і турботами.          5-4-3-2-1        8. Багато хто з нас вважає за краще “своє” носити “в собі”.

9. Несподіваний виклик до керівника у більшості з нас не викликає негативних емоцій.      5-4-3-2-1        9. Несподіваний ви-клик до керівника у багатьох з нас супро-воджується негатив-ними емоціями.

562

Продовження таблиці

 

Ознаки здорового психологічного клімату            Шкала оці-нки           Ознаки нездорового

психологічного

клімату

10. Той, хто порушує тру-дову дисципліну, відпові-дає у нас не тільки перед керівником, але й всім колективом.   5-4-3-2-1        10. Той, хто порушує трудову дисципліну, відповідає у нас лише перед керівником.

11. Більшість критичних зауважень ми висловлюємо один одному тактично, ви-ходячи з найкращих поба-жань.  5-4-3-2-1        11. У нас критичні за-уваження частіше за все носять характер явних або прихованих випадів.

12. Поява керівника викли-кає у нас приємне пожвав-лення.   5-4-3-2-1        12. Поява керівника у більшості з нас особ-ливих радощів не ви-кликає.

13. В нашому колективі гла-сність – це норма життя.     5-4-3-2-1        13. До справжньої гла-сності в нашому коле-ктиві ще далеко.

Разом балів               

Обробка та інтерпретація

Підсумкові результати психологічного клімату за даною шка-лою знаходяться в діапазоні від 65 до 13 балів.

Високої сприятливості психологічного клімату відповідають показники в діапазоні 42-65 балів; середньої сприятливості – 31-41 бал; незначної сприятливості – 20-30 балів.

Кількісні показники менш як 20 балів свідчать про несприят-ливий психологічний клімат.

 

 

24