Главная->Соціологія->Содержание->Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Соціальна психологія (частина 3)

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

 

1.         Чим відрізняються соціальні групи від несоціальних груп? Що є основною характеристикою соціальних груп?

2.         Дайте визначення поняттю “соціальна група”.

3.         Співвіднесіть історію розвитку соціальної психології з ево-люцією поняття “група”. Чи згодні Ви з думкою про те, що саме ви-ділення групи в якості предмета дослідження сприяло тому, що со-ціальна психологія виділилась в окрему дисципліну?

4.         Покажіть зв’язок основних характеристик сумісної групо-вої діяльності з основними параметрами соціальної групи.

5.         Чому сам факт присутності людей в одному місці не може визначити соціальну групу? Аргументуйте свою відповідь.

6.         Назвіть причини об’єднання людей в групи. Які потреби людини можуть задовольнятись тільки в групі і чому?

7.         Назвіть елементарні параметри групи. За якими двома оз-наками можна їх класифікувати?

8.         Дайте характеристику композиції (складу) групи.

9.         Охарактеризуйте групу за її структурою, розкрийте верти-кальну і горизонтальну структуру групи. Дайте характеристику моделі групової структури, розробленої А.В. Петровським.

10.       Який зміст Ви вкладаєте в поняття “групові процеси”?

11.       Яке значення для функціонування групи має система гру-пових очікувань (експектацій)? Аргументуйте свою відповідь.

12.       Як пов’язані групові норми і групові санкції? Розкрийте зміст взаємозалежності цих феноменів.

13.       Який зміст вкладається в поняття “статус особистості”? Чому особистий статус людини є великою індивідуальною цінністю? Аргументуйте свою відповідь.

14.       Дайте визначення поняттю “соціальна роль”. Як соціальна роль пов’язана з виконанням функцій людиною?

15.       Покажіть, які існують потенційно небезпечні ситуації, що пов’язані з соціальними ролями. Що означає поняття “увійти в роль”? Прокоментуйте експеримент Ф. Зімбардо з приводу впливу соціальної ролі на ідентичність особистості.

16.       Скільки класифікацій груп Ви знаєте? Що покладено в основу класифікацій груп? Наведіть приклади відомих Вам кла-сифікацій груп.

17.       Чи може кількість членів групи впливати на характеристи-ки самої групи? Якщо так, то яким чином?

18.       Покажіть позитивні і негативні наслідки збільшення кількості членів групи.

 

 

17