Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Розділ VІ.СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ СПІЛЬНОСТЕЙ І ГРУП - Соціальна психологія (частина 3) - Studbook
Главная->Соціологія->Содержание->Розділ VІ.СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ СПІЛЬНОСТЕЙ І ГРУП

Соціальна психологія (частина 3)

Розділ VІ.СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ СПІЛЬНОСТЕЙ І ГРУП

 

В нашому світі проживає біля 6 млрд окремих індивідів, які в процесі своєї життєдіяльності об’єднуються у певні групування, яких нараховується дуже багато, і всі вони різні. Існує біля 200 націо-нально-державних об’єднань, 4 млн громад у різних населених пун-ктах, 20 млн економічних організацій і сотні мільйонів інших фор-мальних і неформальних груп, чи це сім’я, збори мешканців або по-бачення закоханих. Іноді групи – це просто люди , які знаходяться поруч.

Як же ці групи впливають на своїх членів? Чи може один член групи впливати на інших, і якщо так, то яким чином це відбуваєть-ся і з якими наслідками? Проблема груп, в які об’єднуються люди в процесі своєї життєдіяльності, – це важливе питання не тільки со-ціальної психології, але й соціології. В соціальному аспекті групи виділяються і досліджуються з точки зору місця, яке вони займа-ють в системі суспільних відносин як ячейка цих відносин. Для со-ціально-психологічного підходу є характерним інший аспект дослі-дження груп. Група розглядається з точки зору значимості її для індивіда. Соціально-психологічний аналіз групи передбачає визна-513

чення таких її характеристик, які значимі для людини в психологіч-ному плані; визначення норм, цінностей та інших особливостей гру-пи, які формують і зумовлюють свідомість і поведінку людини.

Існування різних об’єднань, груп і їх вплив на психіку окремої людини – це об’єктивний результат історичного розвитку людської цивілізації. Вони об’єктивно існують незалежно від відношень пред-ставників тієї або іншої науки, яка досліджує ці об’єднання. Факт впливу цих об’єднань на індивідуума неоднаково усвідомлювався і оцінювався мислителями різних епох. Соціальна психологія тільки в останні півтора столітя приєдналась до наук, які мають свій спе-цифічний інтерес у вивченні людських спільнот і об’єднань.

Спілкування в контексті конкретної групи, особистісні зміни, що відбуваються під впливом соціального оточення, сама група як суб’єкт цілеспрямованої активності – це найбільш значимий зміст соціальної психології як наукової дисципліни з перших років її існу-вання. В окремі періоди розвитку психологічного знання соціальна психологія і групова психологія вважались синонімами. Так було в Росії на початку ХХ ст. (ідеї В.М. Бехтерєва, Л.С. Виготського), це також значною мірою властиво соціально-психологічним гілкам інтеракціонізма і біхевіоризма. Отже, проблема групи – центральна проблема соціальної психології

 

 

13