Главная->Соціологія->Содержание->Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Соціальна психологія (частина 2)

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

 

1.         Чи мають право на існування різні визначення поняття “со-ціалізація”?

2.         “Розведіть” поняття “соціалізація”, “соціальний розвиток”, “формування особистості”, “виховання”.

3.         Яке смислове значення має поняття “соціалізованість” в теорії соціалізації?

4.         Чи можна сказати, що “ресоціалізація” – це соціалізація осо-бистості в умовах трансформації суспільства?

5.         Які форми соціалізації виділяються дослідниками і як вони співвідносяться в процесі соціалізації?

6.         Яку роль в процесі соціалізації виконують такі інститути соціалізації, як сім’я, система освіти і виховання та ЗМІ?

7.         Розкрийте зміст процесу соціалізації через розглядання його в таких сферах, як діяльність, спілкування і самосвідомість.

Література

1.         Абельс Х. Интеракция, идентификация, презентация (вве-дение в интерпретативную социологию). – СПб, 1999. – С. 101-137.

2.         Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 1994. – С. 240-251.

3.         Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме. - СПб., 2002. - С. 361-391.

4.         Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психо-логия личности. Учебн. пос.– М. Аспект–Пресс, 2001,– 301 с.

5.         Ковалева А.И. Социализация личности: норма и отклоне-ние. – М., 1996. - 223 с.

6.         Кон И.С. Социология личности. – М, 1967.

7.         Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. – К., 1995. – С. 234-266.

8.         Лавриченко Н.М. Педагогіка соціалізації: європейські аб-риси. – К., 2000.

9.         Лукашевич Н.П. Социология воспитания. – К., 1996. - 180 с.

10.       Москаленко В.В. Социализация личности. – К.: Вища шко-ла, 1986. - 200с.

11.       Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. – М.: Мысль, 1971. – 350 с.

12.       Реан А.А. Социализация личности // Психология личнос-ти в трудах отечественных психологов. – СПб., 2000. – С. 360-365.

13.       Циба В.Т. Соціологія особистості: системний підхід. – К., 2000. - 150 с.

14.       Шибутани Т. Социальная психология. – Ростов на Дону, 1998. – С. 396-508.

 

 

7