Главная->Соціологія->Содержание->Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Соціальна психологія (частина 2)

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

 

1.         Чи можна розглядати інформаційну сторону міжособистіс-ного спілкування як самостійну форму? Аргументуйте свою відповідь

2.         Дайте характеристику лінійній моделі спілкування Г.Д. Лассуелла.

3.         Чим відрізняється модель спілкування Т. Ньюкомба від Лассуеллівської?

4.         Дайте визначення поняттю міжособистісне спілкування. Що таке єдиний інформаційний простір?

5.         Розкрийте основні особливості міжособистісної комунікації.

6.         Як Ви розумієте визначення “семантично значуща інформація”?

7.         Чим відрізняється констатуюча інформація від спонукальної?

8.         Визначте співвідношення понять “знак”, “значення”, “смисл”.

9.         Яку функцію в теорії комунікації виконує поняття “тезаурус”?

10.       Назвіть основні бар’єри міжособистісної комунікації і по-кажіть причини їх виникнення.

11.       Визначте основні відмінності односторонньої і двосторон-ньої комунікації. Розкрийте їх функції.

12.       Де на практиці і з якою метою застосовується метод “Вікно Джогарі”?

13.       Покажіть значення усної і письмової мови у вербальній комунікації в їх співвідношенні.

14.       Яке значення мають денотати і коннотації в удосконаленні навичок вербального спілкування?

15.       Чи можна виявити наміри людей завдяки невербальним

формам комунікації? Аргументуйте свою відповідь.

16.       Розкрийте зміст оптико-кінетичної системи знаків та їх місце в структурі невербального спілкування.

17.       В чому полягає сутність методики FAST? Де можна її ви-користовувати?

18.       Назвіть основні напрямки і проблеми дослідження “просто-рової психології”.

19.       Опишіть відомі вам хронотопи. Чим зумовлено ефект “ва-гонного супутника”?

20.       Що таке комунікативна компетентність? Розкрийте основні її параметри. Яке місце феномена толерантності в комунікативній компетентності?

21.       Назвіть основні групи технік міжособистісного спілкування.

22.       Які ви знаєте правила конструктивної комунікації з групи активного слухання?

23.       Яке значення мають правила етикету в конструктивній ко-мунікації? Назвіть приклади ефективного їх застосування.

24.       Які ви знаєте правила психологічного впливу, що пов’язані зі спонукальною інформацією?

25.       Дайте оцінку “техніці Франкліна”. Чи можете ви її застосу-вати в своїй особистій практиці?

26.       Які ви знаєте стратегії уникнення конфліктів? Розкрийте зміст методики ПОІР У. Осгуда і покажіть галузі її застосування

 

 

55