Главная->Соціологія->Содержание->Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Соціальна психологія (частина 2)

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

 

1.         Наведіть відомі Вам визначення поняття “спілкування”. “Розведіть” поняття “спілкування” і “комунікація”.

2.         Яке значення для поглиблення знань про спілкування мала дискусія з приводу співвідношення понять “діяльність” і “спілку-вання”? Наведіть аргументи різних поглядів на це співвідношення.

3.         Назвіть і розкрийте основні принципи теорії спілкування Б.Ф. Ломова.

4.         Яке значення має поняття “сукупний суб’єкт” для аналізу спілкування?

5.         Чим відрізняється соціально-психологічний аспект дослі-дження спілкування від загальнопсихологічного?

6.         Як співвідносяться поняття “спілкування” і “суспільні відносини”? Які точки зору Вам відомі з цього приводу?

7.         Чому, визначаючи структуру спілкування, необхідно виді-ляти аспект, в якому вона розглядається? Наведіть приклади відо-мих Вам класифікацій структури спілкування.

8.         Дайте характеристику міжособистісному спілкуванню.

9.         Яке значення для людини має рольове спілкування?

10.       Як Ви розумієте зв’язок “соціальної позиції” і “соціальної ролі” в спілкуванні? Чи впливає цей зв’язок на зміст спілкування?

11.       Яку роль в життєдіяльності людей відіграє ритуальне спілкування? Наведіть приклади.

12.       Що таке монологічне спілкування, імператив і маніпуляція?

13.       Наведіть приклади, де маніпуляція є необхідною складо-вою життєдіяльності людини.

14.       В чому полягають особливості діалогічного спілкування? Розкрийте його творчу функцію.

15.       Покажіть роль комунікативно-зв’язуючої функції спілку-вання в процесі антропосоціогенезу.

16.       Наведіть приклади, в яких розкривається людинотворча функція спілкування.

17.       Розкрийте етапи формування потреби в спілкуванні в про-цесі онтогенезу. Чому без спілкування з дорослим не може відбува-тись соціалізація особистості?

18.       Покажіть значення для теорії спілкування експерименту зі сліпоглухонімими дітьми Загорської школи-інтернату.

19.       Розкрийте зміст феномену “психологічне непідтвердження”.

20.       Що таке афіліація? Покажіть значення цього явища для людини.

21.       Покажіть зв’язок афіліації з соціальною підтримкою.

22.       В чому полягає “буферний ефект соціальної підтримки”?

23.       Покажіть, як співвідносяться поняття “самотність”, “емо-ційна ізоляція” і “соціальна ізоляція”.

24.       Дайте визна чення поняттю “атрак ція”. Покажіть зв’язок атракції з афіліацією. Яку сторону спілкування розкривають ці поняття?

Тест для визначення потреби у спілкуванні (ПС) (Ю.М. Орлов, В.І. Шкуркін, Л.П. Орлова, 1974)

Мета: виявити рівень потреби у спілкуванні. Тест містить твердження, які корелюють із ознаками двох про-тилежних груп: з високим і низьким рівнем потреби у спілкуванні.

1.         Я одержую задоволення, беручи участь у різних святах.

2.         Я можу вгамувати свої бажання, якщо вони суперечать ба-жанням моїх товаришів.

3.         Мені подобається висловлювати комусь свою симпатію.

4.         Я більше зосереджений на тому, щоб справляти вплив, ніж мати друзів.

5.         Я відчуваю, що у мене чомусь більше прав стосовно своїх друзів, ніж обов’язків.

6.         Коли я дізнаюся про успіхи свого друга, у мене чомусь по-гіршується настрій.

7.         Щоб бути задоволеним собою, я повинен комусь у чомусь допомагати.

8.         Мої турботи зникають, коли я перебуваю серед друзів на роботі.

9.         Мої друзі мені дуже набридли.

10.       Коли я роблю погану роботу, присутність людей мене над-то дратує.

11.       Притиснутий до стіни, я говорю лише ту частку правди, яка, на мою думку, не зашкодить моїм друзям і знайомим.

12.       У скрутній ситуації я більше думаю не стільки про себе, скільки про близьку мені людину.

13.       Неприємності в друзів викликають у мене стан, близький до хвороби.

14.       Мені приємно допомагати іншим, навіть якщо це додасть мені значних труднощів.

15.       З поваги до друга я можу погодитися з його думкою, навіть якщо він не має рації.

16.       Мені більше подобаються пригодницькі оповідання, ніж про кохання.

17.       Сцени насильства в кіно навіюють мені відразу.

18.       Коли я один, я відчуваю тривогу і напруженість більше, ніж коли перебуваю серед людей.

19.       Я вважаю, що головною радістю в житті є спілкування.

20.       Мені шкода покинутих собак та кішок.

21.       Я вважаю, що краще мати менше друзів, але близьких.

22.       Я люблю бувати серед людей.

23.       Я довго переживаю після сварки з близькими.

24.       У мене більше близьких людей, ніж у багатьох інших.

25.       У мене більше прагнення до досягнень, ніж до дружби.

26.       В судженнях про інших людей я здебільшого довіряю власній інтуїції і уяві, ніж судженням про них з боку інших людей.

27.       Я надаю більшого значення матеріальному добробуту і пре-стижу, ніж радості спілкування з приємними мені людьми.

28.       Я співчуваю людям, у яких немає близьких друзів.

29.       Стосовно до мене люди часто були невдячними.

30.       Я люблю оповідання про безкорисливе кохання і дружбу.

31.       Заради друга я можу піти на жертву.

32.       У дитинстві я входив до компанії, яка завжди трималася разом.

33.       Якби я був журналістом, я писав би про силу дружби.

 

 

43