Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Література - Соціальна психологія (частина 2) - Studbook

Соціальна психологія (частина 2)

Література

 

1.         Берн Ш. Гендерная психология. – СПб.: Питер, 2001. – 320 с.

2.         Говорун Т., Кікінеджі О. Стать та сексуальність: психоло-гічний ракурс. Навч.посібник. – Тернопіль: Богдан, 1999. – 384 с.

3.         Ильин Е.Н. Дифферинциальная психология мужчины и женщины. – СПб: Питер, 2002. – 544 с.

4.         Каган В.Е. Воспитателю о сексологии. – М.: Педагог, 1991. – 256 с.

5.         Келли Г. Основы современной сексологии. – СПб.: Питер, 2000. – 896 с.

6.         Кле М. Психология подростка. Психосоциальное развитие: пер. с франц. – М.: Педагогика, 1991.

7.         Крайг Г. Психология развития. – СПб, 1997. – 988 с.

8.         Кон И.С. Психология ранней юности. – М.: Просвещение, 1989. – 225 с.

9.         Лавриненко Н.В. Женщина: самореализация в семье и об-ществе (гендерный аспект). – К.: ВИПОЛ, 1999. – 172 с.

10.       Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер, 1996. – 699 с.

11.       Москаленко В.В. Гендерна роль як фактор статеворольової со-ціалізації // Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології: Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 35 річній наукової діяльності Максименка С.Д. – Т. 1. – К.: Міленіум, 2002. – С. 128–136.

12.       Москаленко В.В. Гендерний аспект лідерства // Наукові праці МАУП / За ред. М.Ф. Головатий. – К.: МАУП, 2002. – Вип. 4. – С. 12-15.

13.       Москаленко В.В., Романова В.Г. Формування гендерної ідентичності підлітків в умовах сім’ї // Проблеми загальної та педа-гогічної психології: Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костю-ка АПН України. – Т ІІІ. – Ч. 4. – К., 2000. – С. 124-130.

14.       Москалено В.В., Романова В.Г. Особливості структури ген-дерних образів в уявленнях підлітків // Психологія: зб. наук. праць НПУ ім. М.П.Драгоманова. – Вип. 14. – К.: НПУ ім. М.П. Драгома-нова, 2001. – С. 138-153.

15.       Романова В.Г. Дослідження андрогінності в гендерній іден-тифікації підлітків // Психологія: зб. наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Вип. 13. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001. – С. 292-309.

16.       Хорни К. Женская психология: Пер. с англ. – СПб.: ВЕИ-ЛА, 1993. – 222 с.

17.       Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1996. – 341 с.

18.       Юферова Т.И. Образы мужчин и женщин в сознании под-ростков // Вопр. психол. – 1985. – № 3. – С. 68–75.

 

 

40