Главная->Соціологія->Содержание->Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Соціальна психологія (частина 2)

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

 

1.         “Розведіть” поняття “біологічна стать”, “психологічна стать”, “гендер”.

2.         Дайте визначення процесу статеворольової соціалізації. Чи є тотожними поняття “ статеворольова соціалізація” і “ген-дерна соціалізація”?

3.         Шон Берн в своїй книзі “Гендерна психологія” називає ген-дернорольову соціалізацію диференційною соціалізацією. Проко-ментуйте це .

4.         Що таке статевий диморфізм? Поясніть концепцію стате-вого диморфізму В.А. Геодакяна.

5.         Який зміст Ви вкладаєте в поняття “концептуальна модель маскулінності – фемінності”?

6.         Поясніть значення слів “маскулінність і фемінність”.

7.         Назвіть форми статеворольової соціалізації. Розкрийте їх зміст.

8.         Визначте основні функції статеворольової соціалізації. Як Ви розумієте таку функцію як “інкультурація”?

9.         Назвіть основні агенти (інститути) статеворольової соціа-лізації. Яку роль в цьому процесі відіграє такий інститут як загаль-ноосвітня школа?

10.       Чи є різниця між статевим вихованням і сексуальним ви-хованням? “Розведіть” поняття “статеве” і “сексуальне”.

11.       Розкрийте зміст поняття “гендерна культура суспільства”. Назвіть основні складові елементи гендерної культури. Який еле-мент в цій структурі є системоформуючим?

12.       В чому полягає єдність гендерних стереотипів і гендерних ролей? Чим відрізняється нормативна функція стереотипу від нор-мативної функції ролі?

13.       Покажіть позитивну і негативну сторону регулятивної функції гендерного стереотипу.

14.       Визначте зміст поняття “андрогінний гендерний тип”. Чи згодні Ви з тим, що сучасне суспільство зумовлює саме такий ген-дерний тип особистості?

15.       Дайте визначення поняттю “гендерна роль”.

16.       Чи знайоме Вам явище “скляної стелі”? Якщо так, то на-ведіть приклади.

17.       Дайте оцінку феміністичному рухові.

18.       Як діє механізм ідентифікації в процесі статеворольової соціалізації?

19.       Назвіть теорії, які аналізують механізм ідентифікації.

20.       Дайте визначення поняттю “гендерна ідентичність”. Які етапи формування гендерної ідентичності виділяються в психо-логічній літературі? Покажіть внесок Е. Еріксона у створення мо-делі формування гендерної ідентичності особистості.

21.       Які наслідки для особистості має порушення гендерної іден-тичності?

22.       Чим відрізняється кросгендеризм від транссексуалізму?

 

 

39