Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Глава 15. Статеворольова соціалізація особистості - Соціальна психологія (частина 2) - Studbook
Главная->Соціологія->Содержание->Глава 15. Статеворольова соціалізація особистості

Соціальна психологія (частина 2)

Глава 15. Статеворольова соціалізація особистості

 

В широкому розумінні статеворольова соціалізація – це формування особистості як представника певної статі. Про-блема статеворольової соціалізації не є новою, проте акту-альність її не тільки не зменшується, а, навпаки, зростає. Про це свідчить, зокрема, чисельність наукових робіт з психології за останні роки, в яких їх автори намагаються вирішувати різні питання, пов’язані зі статтю особистості. Як і раніше, дослідників цікавлять питання особистісних відмінностей чо-ловіків і жінок, закономірності формування психологічних особливостей статі, фізіологічні основи статевих відміннос-тей, формування статеворольової ідентичності особистості, набуття гендерних ролей та ін.

Стать – це комплекс анатомічних, репродуктивних, пове-дінкових і соціальних ознак, що визначають індивіда як чоло-віка або жінку. В залежності від аспекту дослідження статі роз-різняють: біологічну стать – це сукупність контрастуючих ге-неративних ознак осіб одного виду; психологічну стать – це характеристика особистості і поведінки індивіда з точки зору маскулінності-фемінності. Маскулінність – сукупність ознак, які відрізняють чоловіка від жінки. Фемінність – це сукупність ознак, які відрізняють жінку від чоловіка. Поняття “гендер” (gender – рід) означає стать як соціальне явище, як усе те со-ціальне, що утворюється над біологічною статтю (sex). Оскіль-ки в соціальній психології досліджуються соціокультурні чин-ники формування статевих відмінностей, що повинно знахо-дити відображення і в науковому дослідному інструментарії, то це дає підстави стверджувати, що для визначення відмінно-стей між чоловічими і жіночими якостями в соціальній психо-логії краще віддавати перевагу поняттю “гендер”. Отже гендер – це соціально-психологічне поняття, яке визначає статус лю-дини з точки зору маскулінності або фемінності.

 

 

34