Соціальна психологія (частина 2)

Література

 

1.         Авер‘янова Г.М. Кишенькові гроші як фактор економічної соціалізації підлітків // Психологія: Зб. Наук. праць – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Вип. 18, 2002. – С.87– 96.

2.         Авер’янова Г., Москаленко В. Особливості економічної со-ціалізації молоді в умовах трансформації українського суспільства / / Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Ук-раїні / За ред. Максименко С.Д., Циби В.Т. Шайгородського Ю.Ж. – К.: Український центр політичного менеджменту, 2003. – С.296–318.

3.         Автономов В.С. Предпринимательская функция в эконо-мической системе. – М., 1990.

4.         Автономов В.С. Модель человека в экономической науке. СПб,1998.

5.         Борисова Л.Г. Подросток в бизнесе: социализация или де-виация? // Социол. исследов. – 2001. – № 9. – С.68–77.

6.         Бояринцева А.В. Психологические проблемы экономичес-кой социализации. // Педагогика. – 1994. – № 4. – С.12–18.

7.         Бункина М.К., Семёнов А.М. Экономика и психология. На перекрёстке наук. – М.: Дело и сервис., 1999. – 263 с.

8.         Дайновський Ю.А. Ефективні рішення в мікроекономіці: 505 прийомів бізнесу. – Львів: Ініціатива, 1997. – 160 с.

9.         Дейнека О.С. Экономическая психология: Учеб. пособие. – СПб.: Питер, изд. С.Петерб.ун-та, 2000, 160 с.

10.       Завьялова Е.К., Посохова С.Т. Психология предпринима-тельства. – СПб., 1994.

11.       Козлова Е.В. Психологические особенности социализации на разных этапах детства: Дис... канд. психол. наук. – М., 1998. – 150 с.

12.       Лагутін В.Д. Людина і економіка: Навч. посібн. для вузів – К.: Просвіта, 1996 – 336с.

13.       Малахов С.В. Основы экономической психологии: Учеб. пособие / Под ред. И.В. Задорожнюка. – М., 1992.

14.       Побірченко Н.А. Формування особистісної готовності учнів загальноосвітньої школи до підприємницької діяльності – К.: Знан-ня, 1999. – 285 с.

15.       Щедрина О.Б. Исследование экономических представлений у детей // Вопр. психологии. – 1991. – № 2. – С. 157–164.

16.       Шумпетер И.А. Теория экономического развития. – М., 1982.

17.       Экономическая психология / Под ред. И.В. Андреевой. – СПб.: Питер., 2000. – -512 с

 

 

33