Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Висновки - Соціальна психологія (частина 2) - Studbook

Соціальна психологія (частина 2)

Висновки

 

1.         Економічна соціалізація визначається як формування у людини соціальних властивостей, що дозволяють їй включитись в економічну сферу суспільства в якості суб’єкта економічної діяльності.

Економічна соціалізація – це формування у особистості еконо-мічного мислення на основі пізнання нею економічної реальності, засвоєння економічних знань, набуття навичок економічної поведі-нки і реалізація їх в реальній дійсності. Процес економічної соціа-лізації індивіда пов’язано з його соціальними умовами різного рівня: з соціально-економічними проблемами суспільства, з повсякденним життям, яке відбувається в різних групах, з впливом різноманітних засобів, що здійснюється різними агентами соціалізації.

2.         У вивченні економічної соціалізації дітей дослідники зосередили увагу на таких питаннях: як і коли діти включаються в економічну сферу суспільства, які фактори впливають на цей процес. В роботах з економічної соціалізації розглядаються такі фактори, як класова належність, регіональні і національні особливості, вік, стать.

У дослідженні економічної соціалізації можна виділити три періоди. У початкових роботах показано, що діти певною мірою втяг-нені в економічні проблеми і мають про них деяке уявлення. Пізніше для дослідження розвитку дитячих уявлень була застосована ста-дійна теорія Піаже, далі досліджувались соціальні впливи на еко-номічну соціалізацію. Поширеним є також аналіз процесу соціалі-зації з точки зору розглядання таких його складових, як когнітивна,

афективна і конативна (поведінкова). У більшості досліджень про-цесу економічної соціалізації звертається увага на стадії, які прохо-дять діти в розумінні економічних реалій суспільства.

3.         Найважливішим засобом соціалізації особистості на всіх вікових етапах її розвитку є гроші. Через гроші людина пов’язана з іншими людьми в єдину економічну реальність. Через посередництво

грошей відбувається ознайомлення людини зі всіма іншими соціально-економічними явищами і інститутами.

Гроші впливають на поведінку людей, зміни їх психіки. Встанов-лено кореляції між ціннісним ставленням до грошей і способом жит-тя людини. Ставлення людини до грошей, яке визначається характе-ром їх використання, зумовлює психологічний економічний тип осо-бистості. В психології розроблено різні грошові типології особистості.

Гроші є фактором у сприйманні однієї людини іншою, у само-сприйнятті, впливають на становлення Я-образу. Гроші впливають на формування спрямованості і професійного вибору особистості, на реалізацію особистих інтересів, які прямо пов’язані з мотивацією економічної діяльності людини.

Особливу роль гроші як фактор соціалізації відіграють на етапі дитинства. Економіка – це складна, багатоваріантна система, її ясне розуміння не є доступним маленькій дитині, проте діти будують різні моделі економіки у відповідності зі своєю здатністю уявляти цей процес. В цій моделі економічної реальності значне місце займають гроші, що знаходяться у використанні дитини. Останні отримали назву “кишенькових грошей”. Соціокультурні установки щодо функції грошей, надання дітям кишенькових грошей, використан-ня їх як засобу економічного і морального виховання – це питання теорії і практики економічної соціалізації особистості.

4.         Досліджуючи стадійний характер економічної соціалізації,

науковці виділяють різну їх кількість, підкреслюючи умовність розподілу в залежності від дії різних факторів. В більшості робіт охоплюється діапазон від 4-5 до 12-13 років. Особливо важливою є стадія первинної соціалізації. Основи економічних знань, економічного мислення і поведінки починають закладатися ще в дошкільному

дитинстві. Провідним фактором у включенні дитини в економічну

реальність є практичний досвід повсякденного життя, який у мо313

лодших дітей здійснюється через виділення дітьми грошей як особ-ливих знако-символів у відносинах людей, “купівлі – продажу”, а також виділення магазина як місця цих відносин. В підлітковому віці з’являється новий досвід входження в економічний світ сус-пільства, з’являються тенденції переходу від “купівлі – продажу” до економічної реальності, в якій відбувається виробнича діяльність, відбувається переорієнтація підлітка зі споживацького використан-ня грошей на їх виробничо-діяльнісну функцію.

Дослідження стадій економічної соціалізації здебільше спира-ються на традиції аналізу особистості в онтогенетичному аспекті, так би мовити, в горизонтальному зрізі. Не менш важливим є до-слідження цього процесу у вертикальному зрізі, тобто розглядання його як міжпоколінського процесу.

5.         Економічну соціалізацію в міжпоколінній взаємодії можна

представити як формування економічної свідомості кожної вікової

когорти в сім’ї, яка у більшості випадків є взаємодією і взаємостосунками трьох поколінь, які мають різні системи цінностей і установок щодо економічної реальності.

Ситуацію в сучасній сім’ї з точки зору взаємодії поколінь мож-на описати так. Зміна системи суспільних відносин привела до сер-йозних зрушень в системі цінностей дорослих. Представники стар-шого покоління не змогли пройти ресоціалізацію. Покоління “батьків” проходить активний етап ресоціалізації. Покоління “дітей” легко адаптується до економічних змін, бо воно виросло в цих умо-вах і тому у нього ціннісної ломки не відбувається. Найбільш ак-тивно включаються у всі види соціальних взаємодій діти 15-16 років, часто не маючи необхідних знань і навичок в сфері економічного життя. Підлітки – це найбільш динамічна група, поява тих чи інших ідеалів у суспільстві (наприклад, матеріальне благополуччя) обу-мовлює швидкі зміни в їх системі цінностей. Тому саме до цієї віко-вої когорти найбільше привернуто увагу дослідників.

6.         Мірою економічної соціалізованості є підприємливість як

характеристика суб’єкта економічної діяльності.

Підприємливість – це комплекс особистісних якостей, що за-безпечують здатність досягнення конкретних цілей в господарській, соціальній або інших сферах суспільного життя за рахунок своєї

ініціативи, винахідливості, самостійності, нестандартних рішень, готовності до ризику і відповідальності за результати. Виходячи з такого визначення підприємливості, можна стверджувати, що не існує чітко розмежованих груп людей: підприємців і непідприємців. Відмінності між людьми полягають в тім, як багато підприємниць-кої активності вони виявляють, а також в тому рівні підприємли-вості, яка втілена в цій активності. Така модель підприємницької діяльності є втіленням соціального типу особистості ринкової еко-номіки і виконує функцію, по-перше, професійної орієнтації індивідів, по-друге, сприяння організації факторів і умов соціалі-зації особистості підприємця.

Основні терміни та поняття

Економічна соціалізація, економічне виховання, когнітивний компонент економічної соціалізації, афективний компонент еконо-мічної соціалізації, конативний компонент економічної соціалізації, споживацька поведінка, трудова поведінка, складові процесу еконо-мічної соціалізації, стадії економічної соціалізації, первинна стадія економічної соціалізації, психологія грошей, грошові типи особис-тості, особистісне ставлення до грошей, етапи формування уявлення про гроші, “кишенькові гроші”, онтогенетичний аспект дослідження процесу економічної соціалізації, економічна соціалізація як взаємо-дія поколінь, підприємництво, підприємець, підприємливість, модель підприємницької діяльності, підприємницька активність.

 

 

31