Главная->Соціологія->Содержание->Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Соціальна психологія (частина 2)

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

 

1.         Дайте визначення поняттю “ політична соціалізація”.

2.         Назвіть основні методологічні підходи до аналізу процеса політичної соціалізації.

3.         Визначте передумови виникнення теорії політичної соціалі-зації. Хто вважається її засновником?

4.         Які, на Вашу думку, існують причини у переході дослідників процесу соціалізації від загальнотеоретичних розробок до емпіри-ко-теоретичних моделей окремих видів соціалізації?

5.         Назвіть основні напрямки дослідження політичної соціалі-зації у зарубіжній соціальній психології.

6.         Дайте визначення політичної соціалізації з позицій культур-но-діяльнісної концепції.

7.         Назвіть стадії процесу політичної соціалізації, які виділено в науці. Які теорії покладено в основу виділення окремих стадій?

8.         Дайте характеристику різним агентам політичної соціалізації. Висловіть свою думку відносно того, що сім’я залишається основ-ним агентом політичної соціалізації особистості на всіх її вікових етапах життєдіяльності.

9.         Чи потрібно учнів загальноосвітніх шкіл залучати до політи-ки? Якщо так, то в якій формі це потрібно робити? Якщо ні, то як виховувати політично грамотне покоління?

10.       Назвіть форми політичної соціалізації особистості? Якій формі Ви надаєте перевагу і чому?

11.       Що означає стратегія держави з політичного виховання громадян?

12.       В яких трьох психологічних сферах здійснюється процес політичної соціалізації особистості?

13.       Розкрийте зміст когнітивного компонента політичної со-ціалізації. Яке місце в ньому займає елемент політичної самосвідо-мості особистості?

14.       Як Ви розумієте поняття “зріла політична ідентичність особистості”?

15.       Розкрийте зміст трьох рівнів політичної ідентичності: осо-бистісну ідентичність, соціальну (групову ідентичність) і соцієталь-ну ідентичність.

16.       Як Ви розумієте ідентифікацію особистості з соціально-по-літичним простором країни?

17.       Чи може високий рівень політичності особистості не співпа-дати з її громадянськістю? Аргументуйте свою відповідь.

18.       До якого компоненту політичної соціалізації можна віднес-ти політичні інтереси?

19.       Дайте характеристику політичній поведінці особистості в зв’язку з політичними мотивами.

20.       Як пов’язані політичні потреби особистості з її політични-ми мотивами? Проаналізуйте цей зв’язок, спираючись на досліджен-ня відомих соціальних психологів цієї галузі.

21.       Що таке політичність і аполітичність? Розкрийте зміст цих понять.

 

 

25