Главная->Соціологія->Содержание->РОЗДІЛ IV. ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ МОДЕЛЕЙ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Соціальна психологія (частина 2)

РОЗДІЛ IV. ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ МОДЕЛЕЙ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

 

Як уже було відмічено, сучасною тенденцією розвитку теорії соціалізації є фактична відмова більшості спеціалістів від подаль-ших досліджень у напрямку загальної теорії соціалізації і перехід до створення окремих моделей соціалізації: статеворольової, про-фесійної, етнічної та ін. Деякі науковці пояснюють це свідчен-ням кризи теоретичного соціально-психологічного знання в ціло-му. З цим можна погодитись, якщо застосувати поняття „криза” в тому розумінні, що воно означатиме етап розвитку науки, на якому теорія, вичерпавши попередні можливості, повинна звер-татись до нових парадигм, які просуватимуть її вперед. На сучас-ному етапі теорія соціалізації, накопичивши певну кількість за-гальнотеоретичних положень, може рухатись далі за умови їх „за-земління” на рівні емпіричних досліджень. Теорія соціалізації, як і соціальна психологія взагалі, є прикладною за своєю природою. Багато положень, що вже досліджено соціальними психоло-гами, надають можливість застосування їх в реальному житті. Так з’являються окремі моделі соціалізації, які є теоретико-емпірич-ними теоріями і в своїй сукупності являють систему більш гли-бокого пізнання процесу соціалізації. На сучасному етапі най-більшого поширення і більш глибокого дослідження набули такі моделі соціалізації особистості: політична соціалізація, економі-чна соціалізація, статеворольова соціалізація.

 

 

20