Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Серед теоретичних джерел нових підходів і тенденцій в теорії соціалізації найважливішими є наступні. - Соціальна психологія (частина 2) - Studbook
Главная->Соціологія->Содержание->Серед теоретичних джерел нових підходів і тенденцій в теорії соціалізації найважливішими є наступні.

Соціальна психологія (частина 2)

Серед теоретичних джерел нових підходів і тенденцій в теорії соціалізації найважливішими є наступні.

 

1.         Стрімкий розвиток когнітивістської орієнтації в останнє двадцятиріччя відкрив нові перспективи в дослідженні соціалі-зації. На основі досліджень в галузі когнітивної соціальної пси-хології базується висновок про те, що індивід є творцем соціаль-ного простору, ненормованого в момент свого становлення. Нор-мативні моделі, які засвоює індивід в процесі соціалізації, зміню-ються через їх смислову інтерпретацію ще до того, як він засто-совує їх в певних ситуаціях.

Розвиток ситуаціоністських теорій, в яких акцентується увага на суб’єктивній інтерпретації ситуації і її впливові на людину, обумо-вило зміни у поглядах на соціалізацію. З точки зору ситуаціоністського підходу, соціалізація – це процес, який включає готовність осо-бистості до переходу в нові і нові ситуації соціального розвитку.

3.         Розвиток когнітивістських і ситуаціоністських теорій в соціальній психології обумовили появу нових характерних тен-денцій в теорії соціалізації, головною з яких є домінування кон-структивістського підходу в аналізі соціалізації. Конструктиві-стський підхід суттєво відрізняється від традиційного “диспо-зиціонізму”, який у поясненні процесу соціалізації акцентує увагу на особистісних властивостях як стійких утвореннях, що жорстко обумовлюють поведінку індивіда. Конструктивістський підхід, навпаки, повинен вирішувати проблему знаходження ха-рактеристик особистості, які забезпечують майбутній успіх. В процесі соціалізації формуються передумови для виконання задач наступного етапу розвитку людини.

4.         Нові підходи до вирішення проблем соціалізації обумовлені також зростанням інтересу різних галузей гуманітарного знання до проблеми взаємовідносин “суспільство – дитина”. Цей інтерес ви-кликано насамперед збільшенням самого періоду дитинства, в основ-ному за рахунок отроцтва, нижня і верхня межа якого стає все більше розмитою. З цим пов’язується факт зростання обсягу і значимості відмінностей між поколіннями. “Несхожість” дитячого і дорослого світів в нашому сьогоденні супроводжується певним “розмиванням” звичних критеріїв “дорослий – дитина”. Це сприяло активізації до-сліджень закономірностей соціалізації не тільки дітей, але й інших вікових груп. В результаті цього сучасна тенденція в аналізі соціалі-зації виявилась в тому, що в якості об’єктів дослідження все частіше вибираються не тільки дитинство і отроцтво, але й інші вікові етапи. Реалізується ідея про безперервність процесу соціалізації.

Основні терміни та поняття

Трансформаційні процеси в суспільстві, рівні соціальної транс-формації, соціальна лабільність, персональна ідентичність, інтерп-ретаційна парадигма, когнітивна соціальна психологія, ситуаціонізм, когнітивна революція, конструктивізм, концепція напружених сис-тем, світ дитини, “пелюшковий детермінізм”, дитяча субкультура.

 

 

17