Соціальна психологія (частина 2)

Висновки

 

Останні два десятиліття теорія соціалізації переживає “друге народження”. Це стало можливим завдяки виникненню певних со-ціальних та теоретичних передумов.

Соціальні передумови полягають в суспільних змінах, які відбуваються в нашому суспільстві в період його трансформації. Ці зміни впливають на всі складові і хід соціалізації особистості. Сутнісною характеристикою життя в сучасному світі стає ситуа-ція швидких змін. Прискорення темпів соціальної динаміки, пере-творення старих і виникнення нових соціальних структур, транс-формація ідеалів і цінностей неминуче задають нових параметрів протіканню соціалізації, пред’являючи до його суб’єкта нові ви-моги у формуванні моделей соціальної поведінки, конструюванні персональної системи цінностей і ідентифікаційних структур осо-бистості. Процес соціалізації відбувається в умовах невизначених соціальних ситуацій, багатоманітності принципів організації, видів діяльності, соціальних ролей і групових норм. Така ситуація ви-магає одночасного виявлення особистістю двох протилежних со-ціально-психологічних особливостей – соціальної лабільності, що забезпечує постійну адаптацію людини до соціальних змін, і роз-винутої персональної ідентичності, яка складає внутрішній “стри-жень” особистості, що є опорою для її самовизначення.

 

 

16