Главная->Психологія->Содержание->Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Соціальна психологія (частина 1)

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

 

1.         Які рівні соціального середовища виділено У. Бронфенбрен-нером в його моделі “людина – суспільство”?

2.         Як Ви розумієте взаємозв’язок між мікросистемою, мезоси-стемою, екзосистемою і макросистемою?

3.         На якому рівні соціального середовища індивіди здійсню-ють безпосередні взаємовідносини?

4.         Які зв’язки в розвитку людини можна характеризувати як реципрокний процес?

5.         З чого складається макросистема і як вона впливає на осо-бистість?

Основні терміни і поняття

Соціально-економічна модель, реципрокний процес, модель екологічних систем, мікросистема, мезосистема, екзосистема, мак-росистема, рівень життєвого середовища.

Література

1.         Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психо-логия личности: Учебное пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 301 с.

2.         Бронфенбреннер У. Два мира детей: дети США и СССР. – М., 1976.

3.         Крайг Г. Психология развития. – СПб.: Питер, 2000. – 992 с.

 

РОЗДІЛ ІІІ. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ В сучасному суспільстві інтерес до проблеми особистості лю-дини є настільки великим, що практично всі суспільні науки звер-таються до цього предмету дослідження.

Оскільки суспільні відносини існують як форма діяльності і поведінки реальних, конкретних індивідів, які є носіями і суб’єкта-ми суспільних відносин, остільки властивості, соціальні якості ре-альних людей, які виявляються в їх взаємодії, визначають власти-вості цілісної суспільної системи. Ось чому шляхи формування осо-бистості визначають подальший розвиток суспільства. У зв’язку з цим проблема особистості набуває не тільки теоретичного, а й прак-тичного значення. Цим пояснюється її актуальність.

 

 

53