Соціальна психологія (частина 1)

Висновки

 

Модель екологічних систем, яку запропонував американський психолог Урі Бронфенбреннер, можливо є найвпливовішою модел-лю особистісного розвитку на сьогоднішній день. Згідно з цією мо-деллю розвиток людини – це динамічний процес, що йде у двох на-прямках. Зростаючий індивідуум активно реструктурує своє бага-торівневе життєве середовище і в той же час відчуває вплив з боку елементів цього середовища, взаємозв’язків між ними, а також з боку більш широкого оточення. За Бронфенбреннером, екологічне сере-довище розвитку людини складається з чотирьох систем, що вкла-дено одна в одну, які часто зображаються у вигляді концентричних колець. Він називає ці системи мікросистемою, мезосистемою, ек-зосистемою і макросистемою. Характерною особливістю його мо-делі є гнучкі прямі і зворотні зв’язки між цими 4 системами, через які і здійснюється їх взаємодія.

 

52