Соціальна психологія (частина 1)

ВСТУП

 

Соціальна психологія, як і інші науки,– це пошуки відповідей на запитання, які задає суспільство самому собі. Суспільство ста-вить собі, і тим самим науці задачі, які мають життєво важливе прак-тичне значення. Тому проблема розвитку науки – це в першу чергу, розвиток її здатності давати відповіді на практичні соціально зна-чущі запитання.

Соціальна психологія стала самостійною наукою відносно недав-но, на початку ХХ сторіччя. В Україні десять-п’ятнадцять років на-зад курс соціальної психології майже ніде не читався, а серед науко-вих дослідників лише декілька десятків могли назвати себе соціаль-ними психологами. Сьогодні соціальна психологія є однією з тих дис-циплін, що динамічно розвиваються. Динаміка її розвитку у нас і на Заході є вражаючою. Якщо глянути на загальний обсяг наукової про-15

Соціальна психологія

дукції, то виявляється, що 90 % соціально-психологічних досліджень в світі здійснено за останні 50 років. Півстоліття тому кількість дип-ломованих спеціалістів налічувала сотні, а тепер – сотні тисяч/

На сьогодні наукові, академічні дослідження проводяться де-сятками тисяч фахівців (біля 50 тис.), ще близько 200 тисяч – практикуючими психологами. Змінюється географія досліджень. Ще в 60-ті роки соціальна психологія практично була американсь-кою наукою. Зараз ситуація змінилась. Говорять вже про три аре-али розвитку соціальної психології: США, Європа і, так звана, третя соціальна психологія, яка розвивається в Азії, Африці і Ла-тинській Америці. Вже біля 100 тис. спеціалістів – соціальних психологів працює поза США. У всьому світі зростає попит на соціальних психологів. Багато хто називає соціальну психологію головною наукою ХХІ століття.

Ця динаміка пов’язана з динамікою і закономірностями сус-пільства, з його потребами. Бурхливі соціально-економічні зміни су-часного суспільства сприяють зростанню вимог як до осмислення подій з точки зору соціальної психології, так і до діяльності спе-ціалістів, яким в першу чергу потрібні знання з соціальної психології.

Соціальна психологія, яка зародилась на межі психології і соціології, є наукою про такі явища суспільства, які не можуть бути дослідженими без допомоги об’єднання цих двох наукових підходів: соціологічного та психологічного, адже соціальні зако-номірності проявляються через діяльність людей з їх психічни-ми властивостями. Тому будь-яке суспільне явище має свій „пси-хологічний” контекст.

Загалом, соціальна психологія – це наука про взаємозв’язок соціального і психологічного, їхню взаємодію та взаємозалежність, про соціально-психологічні явища, які виникають у процесі соціаль-ної взаємодії і характеризують індивіда і групу, про масову свідомість та масову поведінку людей. Розвиток соціальної психології – це, перш за все, розвиток її здатності давати практичні відповіді на такі актуально життєво важливі задачі: як і чому соціальне (суспільство, організація, група) впливає на особистість; яким чином особистість, її діяльність впливають на функціонування групи; як функціонує

Вступ

соціально-психологічна реальність, яка виникає в процесі такого взаємозв’язку. Потреба у соціально-психологічних знаннях в сучас-них умовах стає першочерговою потребою людства.

Професійна підготовка сучасного спеціаліста-психолога потре-бує поглиблене оволодіння студентами соціально-психологічними знаннями. Виток багатьох проблем, з якими стикається сучасне сус-пільство, мають підґрунтя в особливостях взаємодії між особистістю і суспільством. Тому актуальною задачею підготовки спеціалістів не тільки з психології, але й з інших галузей, які пов’язані з життям лю-дини, є поглиблення знань про „людину живу” (Homo vivens), яка існує в багатомірному життєвому середовищі. Жива людина будує свій життєвий світ у просторі власних життєвих координат, одночас-но перебуваючи в багатомірній суспільній реальності.

Оволодіння знаннями соціальної психології дає можливість осмислювати сучасну різноманітність системи людських стосунків, знаходити адекватні способи вирішення питань, що виникають в комунікативній, підприємницькій, організаторській сфері міжосо-бистісних і міжгрупових взаємодій.

Соціальна психологія включає в себе такі розділи як соціальну психологію особистості, соціально-психологічну характеристику спілкування, соціальну психологію малих груп, соціальну психоло-гію великих груп, соціальну психологію масових рухів.

В навчальному курсі висвітлюються різні напрямки та школи соціально-психологічної думки, які спрямовують сучасну соціаль-но-психологічну теорію та практику соціальної реальності.

Запропонований підручник спрямовано на формування у прак-тичних психологів необхідної теоретичної бази для виконання функції психолога-практика у соціальній сфері: системі освіти, ви-робництві, управлінні, в малих і великих групах та ін. Він також має на меті розширення професійної ерудиції, кругозору, вироблення наукового світогляду, оволодіння глибокими знаннями про законо-мірності і механізми виникнення, функціонування і прояву соціаль-но-психологічної реальності, що складається в процесі особистіс-них взаємодій, оволодіння студентами навичками основних мето-дик соціально-психологічних досліджень.

 

 

4