Соціальна психологія (частина 1)

ЗМІСТ

 

ВСТУП            15

РОЗДІЛ І. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ЯК ЯВИЩЕ

І ЯК НАУКА              19

Глава 1. Соціальна психологія як явище     20

Ефект соціальності та його виявлення в психічних феноменах .... 20

Форми існування соціально-психологічних явищ            22

Висновки        23

Основні терміни та поняття             24

Питання для обговорення та закріплення матеріалу         24

Глава 2. Предмет та методи соціальної психології як науки        25

Передумова виникнення та розвитку соціальної психології як науки ... 25

Предмет соціальної психології як науки      30

Методологія та методи дослідження в соціальній психології      35

Методи емпіричного дослідження              37

Спеціалізовані соціально-психологічні методи     40

Лабораторний експеримент            40

Метод соціометричних вимірювань           43

Контент-аналіз          44

Висновки        46

Основні терміни та поняття             47

Питання для обговорення та закріплення матеріалу         48

Література до теми    50

Глава 3. Соціальна психологія як наука: історичний екскурс       52

Психологія народів і мас       52

Теорія психології народів      58

Концепція „інстинктів соціальної поведінки”        60

Експериментальний етап у розвитку соціальної психології         63

Висновки        68

Питання для обговорення та закріплення матеріалу         70

Основні терміни та поняття             71

Література       71

ЗАРУБІЖНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ         73

Глава 4. Біхевіоризм              78

Класичний біхевіоризм         79

Теорія оперантного научіння Б. Скіннера              80

Соціально-когнітивна теорія А. Бандури  84

Основні принципи соціально-когнітивної теорії              85

Научіння через моделювання          87

Стратегія самоконтролю для модифікації проблемної поведінки            88

Висновки        91

Основні терміни та поняття             92

Питання для обговорення та закріплення матеріалу         92

Тест на самоконтроль           93

Література       95

Глава 5. Когнітивний напрямок в соціальній психології             96

Загальні питання       96

Структуралізм Ж. Піаже        98

Інформаційний підхід в когнітивному напрямку  102

Когнітивний розвиток в соціальному контексті    103

Когнітивна соціальна психологія С. Москвичі. Концепція

соціальних уявлень    106

Висновки        117

Основні терміни та поняття             119

Питання для обговорення та закріплення матеріалу         119

Література       120

Глава 6. Психоаналітичний напрямок        122

Загальні питання       122

Соціально-психологічна психоаналітична модель Шутца           123

Соціально-психологічна концепція К. Юнга         124

Его-психологія Еріка Еріксона          128

Гуманістична теорія особистості Еріха Фромма    132

Соціальні типи характеру     135

Соціокультурна теорія особистості К. Хорні          136

Висновки        137

Питання для обговорення та закріплення матеріалу         138

Основні терміни та поняття             139

Література       139

Глава 7. Гуманістичний напрямок в соціальній психології          141

Історичні передумови формування гуманістичної соціальної

психології        141

Концепція А. Маслоу            142

Теорія ієрархії потреб            143

Самоактуалізація особистості           144

Карл Роджерс            147

Висновки        147

Питання для обговорення та закріплення матеріалу         148

Основні терміни та поняття             149

Література       149

Глава 8. Соціально-екологічна теорія У. Бронфенбреннера ... 150

Багаторівневість соціального оточення особистості         150

Мікросистема             151

Мезосистема              152

Екзосистема    152

Макросистема            153

Висновки        154

Питання для обговорення та закріплення матеріалу         154

Основні терміни та поняття             155

Література       155

РОЗДІЛ ІІІ. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ       157

Глава 9. Соціально-психологічний аспект

дослідження особистості      157

Поняття „особистість”           158

Поняття соціального типу і соціального характеру особистості. Проблема типології особистості в соціально-психологічній науці .. 162

Перехідні соціальні типи особистості         167

Соціальний тип і соціальна зрілість особистості  170

Взаємозв’язок соціального й індивідуального в людині  176

Індивідуальність особистості           177

Висновки        181

Основні терміни та поняття             182

Питання для обговорення та закріплення матеріалу         183

Література       184

Глава 10. Теорія соціалізації особистості    186

Основні теоретичні напрямки дослідження процесу

соціалізації особистості         187

Визначення поняття „соціалізація”              191

Система понять „соціалізація”, „соціальний розвиток”, „формування особистості”, „виховання”, „соціалізованість”,

„ресоціалізація” у теорії соціалізації особистості     198

Форми соціалізації     203

Механізми соціалізації           205

Висновки        208

Основні терміни та поняття             211

Питання для обговорення та закріплення матеріалу         211

Література       212

Глава 11. Проблема стадійності процесу соціалізації        213

Концепція стадійності Ж. Піаже      214

Проблема стадійності розвитку людини в науці. Концепція

стадій розвитку особистості в психоаналізі            221

Теорія стадій розвитку особистості в культурно-історичній

теорії. Основні закони розвитку дитини за Л. Виготським          224

Вікова періодизація Д. Ельконіна     228

Концепція Д. Фельдштейна             230

Концепція критичних періодів і криз в розвитку особистості     231

„Теорія подій” про вікові періоди особистості       235

Сензитивні періоди розвитку особистості             236

Висновки        237

Основні терміни та поняття             239

Питання для обговорення та закріплення матеріалу         240

Література       242

Глава 12. Сучасні теоретичні підходи у вирішенні проблеми

соціалізації особистості         244

Вплив трансформаційних процесів суспільства на соціалізацію

особистості     244

Когнітивна революція і проблема соціалізації       246

Конструктивістський підхід у дослідженні соціалізації     248

Проблема „дитина – суспільство” в сучасних дослідженнях

соціалізації особистості         250

Висновки        255

Основні терміни та поняття             256

Питання для обговорення та закріплення матеріалу         257

Література       257

РОЗДІЛ IV. ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ МОДЕЛЕЙ

СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ    259

Глава 13. Політична соціалізація     261

Напрямки та підходи у дослідженні політичної соціалізації         262

Стадії політичної соціалізації та її агенти    264

Форми політичної соціалізації          272

Когнітивний, афективний та конативний компоненти політичної

соціалізації      272

Висновки        280

Основні терміни та поняття             282

Питання для обговорення та закріплення матеріалу         282

Література       284

Глава 14. Економічна соціалізація особистості      286

Визначення поняття „економічна соціалізація” та його складових .... 286

Гроші та їх соціалізуюча функція      291

Грошові типи особистості    294

Етапи формування уявлень про гроші у дітей        296

Стадійний характер економічної соціалізації          300

Підприємливість як міра економічної соціалізованості

особистості ринкової економіки      306

Висновки        312

Основні терміни та поняття             315

Питання для обговорення та закріплення матеріалу         315

Література       316

Глава 15. Статево рольова-соціалізація особистості         318

Статева диференціація          319

Стадійність процесу статево-рольової соціалізації            327

Гендерна культура суспільства. Гендерні норми  330

Гендерні стереотипи як протиставлення маскулінності і

фемінності       335

Гендерні ролі              344

Гендерна ідентичність особистості             354

Висновки        364

Основні терміни та поняття             367

Питання для обговорення та закріплення матеріалу         367

Література       368

РОЗДІЛ V. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ

ЗАКОНОМІРНОСТІ СПІЛКУВАННЯ

І ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДЕЙ         371

Глава 16. Загальні питання проблеми спілкування          372

Визначення поняття „спілкування”             373

Структура спілкування          377

Функції спілкування              384

Спілкування як форма існування і виявлення людської сутності ... 385

Розвиток спілкування в онтогенезі             387

Спілкування як потреба людини     389

Афіліація як потреба в спілкуванні  390

Висновки        396

Основні терміни та поняття             398

Питання для обговорення та закріплення матеріалу         398

Тест для визначення потреби у спілкуванні          400

Література       402

Глава 17. Комунікативна сторона спілкування     403

Міжособистісна комунікація             405

Моделі комунікації     409

Вербальна комунікація          413

Невербальна комунікація      414

Тест на володіння невербальними компонентами ділового

спілкування    418

Комунікативна компетентність       419

Методики діагностики комунікативного контролю          422

Правила і техніки спілкування         424

Висновки        434

Основні терміни та поняття             436

Питання для обговорення та закріплення матеріалу         437

Література       438

Глава 18. Інтерактивний параметр спілкування  440

Визначення поняття “взаємодія (інтеракція)”        440

Взаємодія як контакт між людьми  446

Взаємодія як організація діяльності              449

Механізм соціальної взаємодії          450

Дослідження взаємодії в концепції “символічного

інтеракціонізму”         452

Транзактний аналіз Е. Берна            456

Типи взаємодії           460

Кооперація     461

Конфлікт         464

Розв’язання конфлікту через конфронтацію до співробітництва             468

Соціальні дилеми. Вирішення соціальних дилем              469

Висновки        474

Основні терміни та поняття             476

Питання для обговорення та закріплення матеріалу         476

Література       478

Глава 19. Перцептивна сторона спілкування        479

Поняття соціальної перцепції           479

Об’єкт соціальної перцепції             485

Візуальна психодіагностика             490

Суб’єкт соціальної перцепції            492

Формування першого враження про людину        493

Стереотипізація, ідентифікація, рефлексія  495

Каузальна атрибуція              499

Фундаментальна помилка каузальної атрибуції     501

Висновки        505

Основні терміни та поняття             506

Питання для обговорення та закріплення матеріалу         507

Діагностика домінуючої перцептивної модальності (С. Ефремцева) ... 508

Література       510

РОЗДІЛ VI. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

СПІЛЬНОСТЕЙ І ГРУП       513

Глава 20. Проблема групи в соціальній психології           515

Визначення поняття група  515

Основні характеристики групи. Композиція групи, структура

групи, групові процеси         522

Система групових очікувань (експектацій)            525

Класифікація груп      530

Висновки        534

Основні терміни та поняття             535

Питання для обговорення та закріплення матеріалу         535

Література       537

Глава 21. Соціальна психологія малих груп           538

Головні підходи до вивчення малих груп              539

Соціометричний напрямок вивчення малих соціальних груп    540

Соціологічний напрямок вивчення малих соціальних груп        544

Школа „групової динаміки”              547

Класифікація малих груп       551

Висновки        556

Основні терміни та поняття             559

Питання для обговорення та закріплення матеріалу         559

Діагностика психологічного клімату в малій групі            561

Література       564

Глава 22. Соціально-психологічні дослідження динаміки

малих груп      566

Визначення поняття „групова динаміка”    566

Утворення малої групи         567

Феномен групового тиску. Конформізм     568

Інформаційний і нормативний соціальний вплив            569

Експерименти С. Аша           571

Теорія соціального поштовху           573

Експерименти С. Мілграма              577

Вплив меншості         579

Групова згуртованість           582

Теорія діяльнісного опосередкування міжособистісних

стосунків в групі        584

Мала група як колектив        586

Лідерство і керівництво в малих групах     588

Теорії сутності і виникнення лідерства       589

Стилі лідерства і керівництва          592

Гендерний аспект лідерства            594

Проблема прийняття групового рішення  594

Прийняття рішення і тип задачі       595

Феномен руйнування процесу прийняття групового рішення .... 596

Групомислення          597

Феномен групової поляризації         598

Феномен „зрушення до ризику”       599

Технології прийняття групою ефективних рішень             600

Висновки        601

Основні терміни та поняття             604

Питання для обговорення та закріплення матеріалу         605

Експресс-тест самооцінки лідерства           607

Література       608

РОЗДІЛ VІІ. НАТОВП ЯК РІЗНОВИД СОЦІАЛЬНИХ ГРУП ... 611

Глава 23. Натовп як форма масової поведінки людей      612

Передумови масовизації суспільства          612

Основні характеристики масових форм поведінки           614

Історія дослідження психології мас             616

Психологія мас в концепціях Г.Лебона та Г. Тарда           617

Концепція психології мас З. Фрейда           619

С.Сигеле про злочинний натовп    622

Російська традиція вивчення натовпу        623

Глава 24. Натовп як соціально-психологічний феномен             625

Натовп і публіка         625

Натовп і маса             626

Загальні риси натовпу          627

Чисельна характеристика натовпу              628

Рольова диференціація у натовпу    629

Умови і етапи формування натовпу           630

Колективне і підсвідоме у натовпу             632

Паніка як феномен натовпу              635

Чутки як феномен натовпу  636

Глава 25. Специфіка поведінки людини у натовпу          639

Загальні характеристики поведінки людини у натовпу    639

Зміна психічних процесів людини у натовпу        640

Причини зміненого стану свідомості          642

Деіндивідуалізація      644

Фізична анонімність              645

Залежність сили впливу від чисельності натовпу             646

«Кільцева реакція» у натовпу           649

Висновки        652

Основні терміни і поняття    659

Питання для обговорення і закріплення матеріалу           660

Правила та поради щодо взаємодії людей у натовпу        663

Поради щодо профілактики суспільного неспокою

(за П.Сорокіним)        664

Формула оперативного визначення чисельності натовпу

(за Х. Джекобсоном)             664

Засоби профілактики паніки у натовпу       664

Правила поведінки у натовпі           665

Етапи виникнення паніки у натовпу (за Л.Почебут)        666

Засоби профілактики паніки (за А.П.Назаретяном)           667

Література       668

БІБЛІОГРАФІЯ        671

Світлій пам’яті

Ганнусі Авер’янової,

людині і психологові від Бога,

моїй вічно і безмірно любій

внучці присвячується

 

 

3