Главная->Психологія->Содержание->Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Соціальна психологія (частина 1)

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

 

1.         Чим Ви поясните думку, що аналіз когнітивної теорії по-трібно розпочинати з її співставлення з принципами біхевіоризму?

2.         Дайте характеристику моделі “людини когнітивної”.

3.         Що таке “когніція”, “когнітивна структура”?

4.         Визначте основні положення структуралістського напрям-ку в когнітивній психології.

5.         Які Ви знаєте основні напрямки в когнітивній соціальній психології?

6.         Розкрийте зміст концепції морального розвитку дитини в концепції Ж. Піаже.

7.         Чим відрізняється теорія розвитку моральності Л. Колбер-га від теорії Ж. Піаже?

8.         Порівняйте внесок Л.С. Виготського і Ж. Піаже в когнітивні теорії формування особистості.

9.         Визначте основні ідеї когнітивної концепції Дж. Брунера.

10.       Яке практичне застосування мають соціальні когнітивні теорії в системі освіти?

11.       Який образ соціальної психології склався в середині 60-х років у свідомості наукової громадськості?

12.       Яку альтернативу американській соціальній психології про-тиставили французькі соціальні психологи школи С. Московічі?

13.       Який вплив на теорію “соціальних уявлень (репрезен-тацій)” мала соціологічна концепція Е. Дюркгейма? Що саме з кон-цепції Е. Дюркгейма було запозичено С. Московічі в його теорії “соціальних уявлень”?

14.       Що є спільного між “колективним свідомим” Е. Дюркгей-ма і “соціальним уявленням” С. Московічі?

15.       Як Ви розумієте те, що “соціальні уявлення” є категорією науки, а також феноменом реальності?

16.       Чи є різниця між розумінням “здорового глузду” як явища соціальної психології і “версією здорового глузду” С. Московічі?

17.       Які функції виконують “соціальні уявлення (репрезентації)”?

18.       На якому матеріалі зробив свої дослідження С. Московічі? Чому він звернув увагу на психоаналіз?

19.       Які дві групи факторів виділяє С Московічі, визначаючи особливості формування наукових знань?

20.       Опишіть зовнішні і внутрішні процеси, що характеризують зміни у розвитку наукової теорії (за С. Московічі).

21.       Назвіть відомі Вам дослідження соціальних уявлень, що зроблені емпіричними методами?

22.       Що таке “ідентифікаційна матриця” С. Московічі?

 

 

35