Главная->Психологія->Содержание->Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Соціальна психологія (частина 1)

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

 

1.         Чому біхевіористську модель людини називають механістичною?

2.         Що таке зумовлювання? Які типи зумовлювання Вам відомі?

3.         Дайте оцінку експериментові “маленький Алберт”.

4.         Які Вам відомі методики лікування фобій на основі класич-ного зумовлювання?

5.         Що таке десенсібілізація?

6.         Чим відрізняється радикальний біхевіоризм від необіхевіо-ризму? Назвіть напрямки необіхевіоризму та їх представників.

Гл ава 4. Біхевіоризм

7.         Що таке респондентна поведінка і чим вона відрізняється від оперантної?

8.         В чому полягає сутність концепції Скіннера?

9.         Що таке “ящик Скіннера”?

10.       Визначте основні складові “жетонної системи”. Де можна її застосовувати?

11.       Що таке вікарне научіння?

12.       В якому напрямку розвинула біхевіоризм соціально-когні-тивна теорія А. Бандури?

13.       Чим відрізняється соціальний біхевіоризм від радикального?

14.       Назвіть основні принципи соціально-когнітивної теорії.

15.       Як Ви розумієте принцип А. Бандури “научіння через спо-стереження”? Назвіть основні види научіння через спостереження.

16.       Чому соціальний біхевіоризм називають “прикладним гу-манізмом”?

17.       Розкрийте поняття “самоконтролю” в соціально-когні-тивній теорії.

18.       Співставте соціально-когнітивну точку зору А. Бандури з поглядами Скіннера на людину.

19.       Що таке “модифікація поведінки”?

20.       Порівняйте класичне і оперантне зумовлювання. Як Ви розумієте научіння через моделювання.

 

 

30