Соціальна психологія (частина 1)

Анотація

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Інститут психології ім. Г.С. Костюка

В.В. Москаленко

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Видання 2-ге, виправлене та доповнене

Затверджено

Міністерством освіти і науки України

як підручник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2008

ББК 88.5я73

М 82 УДК 316.(075.8)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист №14/18.2-2100 від 23.09.2004 р.)

Рецензенти:

Моляко В.О. — академік Академії педагогічних наук України, доктор психологіч-них наук, професор;

Чепєлева Н.В. — член кореспондент Академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор;

Карамушка Л.М. — доктор психологічних наук, професор.

Москаленко В.В. М 82 Соціальна психологія. Підручник. Видання 2-ге, виправлене та доповнене – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 688 с.

ISBN 978-966-364-591-9

Підручник, що пропонується є другим виданням книги, що отримала в 2006 році диплом ІІ ступеня Академії педагогічних наук України на конкурсі кращих наукових робіт в номінації підручників і дидактичних комплектів для учнів, студентів.

В підручнику викладено основні теми загального курсу соціальної психології на ос-нові сучасних досліджень в цій галузі. Проблеми, які висвітлюються в підручнику, відоб-ражають новий погляд на стан соціально-психологічної науки і відповідають тим потре-бам в соціальних знаннях, які склались в суспільстві на даному етапі. Зміст, що викладено в темах підручника, розкривається на основі новітніх досягнень сучасної соціальної пси-хології. В ньому знайшли відображення ряд проблем, які ще не висвітлені в існуючих на сьогодні інших підручниках і посібниках з соціальної психології, зокрема „техніки спілкування”, „окремі моделі соціалізації” тощо.

Теоретичний матеріал підручника ілюструється прикладами, описами експериментів, в ньому є тестовий матеріал, вправи, рекомендовано літературу до кожної теми.

Підручник може бути корисним не тільки для студентів та аспірантів, але й при-служиться всім тим, хто цікавиться питаннями соціальної психології.

ISBN 978-966-364-591-9     © Москаленко В.В., 2008

© Центр учбової літератури, 2008

 

 

2