Главная->Психологія->Содержание->До цих питань відносяться, як вони вважають, наступні:

Соціальна психологія (частина 1)

До цих питань відносяться, як вони вважають, наступні:

 

1.         Чи є люди просто розумними тваринами або ж соціальна взає-модія, постійна необхідність співробітничати один з одним форму-ють у них особливі психічні властивості, які відсутні у тварин?

2.         Чи визначається поведінка людини егоцентричними моти-вами або ж інтереси інших людей можуть бути для неї такими ж важливими і близькими, як і особистісні?

3.         Чи являється поведінка людини переважно ірраціональною і такою, що закріплюється під впливом випадкових покарань і зао-хочень або ж людина усвідомлює і організує свою поведінку на підставі досвіду?

Чи визначена поведінка людини біологічно або ж форма і зміст її вчинків детермінується головним чином соціальними умовами?

5. Чи поведінка дорослого є в основному наслідками пережи-того в дитинстві або ж людина розвивається і змінюється під впли-вом навколишнього середовища протягом всього життя?

Макдевід і Херері, класифікуючи соціальну психологію за напрямка-ми, доповнюють цей перелік питань ще питанням про роль безсвідомого.

Відповіді на ці запитання в основному і складають основу тих чи інших соціально-психологічних напрямків.

В основу побудови тієї чи іншої моделі людини покладена також модель суспільства, соціального середовища, бо соціаль-ний психолог разом з прийняттям моделі людини приймає спе-цифіку її бачення, відповідний спосіб інтерпретації. В моделі сус-пільства явно або імпліцитно міститься модель взаємодії інди-віда і суспільства. І ця остання має особливе значення для со-ціальної психології, оскільки від того, якою вона представляєть-ся, залежить аспект бачення у аналізі таких кардинальних для соціальної психології проблем, як: взаємовідносини соціального і психічного, суспільного й індивідуального, процес соціалізації, роль індивіда в соціальному процесі і т.ін. Ці проблеми виникли

 

 

25