Главная->Психологія->Содержание->Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Соціальна психологія (частина 1)

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

 

1.         Назвіть загальні особливості теорій, які отримали назву “психології народів і мас”.

2.         Опишіть соціальні умови, в яких виникла “психологія на-родів і мас”.

3.         Які інтелектуальні та наукові підґрунтя мала “психології мас”?

4.         В чому полягає сутність теорії натовпу Г. Лебона?

5.         Назвіть головні ознаки маси, які визначено Г. Лебоном.

6.         Які чинники суспільного руху виокремлює Г. Лебон?

7.         Чим зумовлена ідея аномальності натовпу в концепції “психології мас”?

8.         Визначте сутність концепції наслідування Г. Тарда.

9.         В чому полягає механізм законів наслідування в кон-цепції Г. Тарда?

10.       Які положення “психології мас” розробляв З. Фрейд у своїй концепції?

11.       Проаналізуйте проблему взаємовідносин індивідів (маси) і лідера (вождя) З. Фрейда.

12.       Які обставини змусили С. Московічі у 80-х роках ХХ ст. взятись за аналітичний аналіз ідеї наслідування?

13.       Яка ідея покладена в основу “психології народів”?

14.       Назвіть три галузі, які визначено В. Вундтом в якості ос-новного предмета вивчення психології народів.

15.       Відмітьте основні позиції, за якими можна охарактеризу-вати позитивний внесок в науку, що зроблено теоріями “психології народів і мас”.

16.       Розкрийте сутність концепції “інстинктів соціальної поведін-ки” Мак-Даугалла. Що її зближує з теоріями “психології народів і мас”?

17.       В чому Ви бачите позитивний внесок в розвиток соціаль-ної психології перших підручників з цієї науки? Назвіть їх авторів.

18.       Які експерименти прийнято вважати початком експеримен-тального етапу у розвитку соціальної психології?

19.       В чому сутність феномену соціальної фасилітації?

20.       В чому полягало головне наукове досягнення експериментів Ф. Олпорта?

21.       Чому експериментальна соціальна психологія стала з 30-х років американською?

22.       В чому особливість дослідження фасилітації В. Меде?

23.       Яке значення мала поява вимірювальних шкал в проведенні соціально-психологічних експериментів?

24.       Які Ви знаєте вимірювальні шкали, що створені в терстоу-нівському стилі?

Основні терміни та поняття

Масовидні явища, теорія мас, гіпнотичне навіювання, “психіч-на інфекція”, натовп, навіювання, наслідування, психологічне зара-ження, знеособленість маси, консервативність маси, ірраціо-нальність натовпу, колективне безсвідоме, аномальність натовпу, закони наслідування, ідентифікація з вождем, “інстинкти соціаль-ної поведінки”, “психологія народів”, надіндивідуальність душі, об’є-ктивний дух, стадії розвитку людських психічних процесів, концеп-ція соціального контролю, теорія телезису, ефект соціальної фасил-ітації, соціальна інгібіція, коактні групи, вимірювальні шкали, вим-ірювальні шкали терстоунівського стилю.

 

 

22