Главная->Психологія->Содержание->Питання для обговорення та закріплення матеріалу

Соціальна психологія (частина 1)

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

 

1.         Чому не можна визначити точної дати народження соціаль-ної психології як самостійної науки?

2.         Як Ви розумієте те, що формування соціальної психо-логії є процесом?

3.         Які можна виділити стадії оформлення соціальної психо-логії як самостійної науки?

4.         Що означає формування соціальної психології як напрям-ку думки?

5.         Дайте характеристику періоду накопичення емпіричних да-них про соціально-психологічну реальність.

6.         Охарактеризуйте основні філософські джерела соціально-психологічних знань.

7.         Як ви можете пояснити те, що соціально-психологічні до-слідження в системі людинознавства насамперед з’являються у мо-вознавстві?

8.         Коли з’явився соціально-психологічний напрямок у психо-логії? Хто і які проблеми досліджував в цьому напрямку?

9.         Розкрийте сутність психологічного напрямку в соціології і його значення для формування соціальної психології.

10.       В чому полягає соціально-психологічна концепція Е. Дюркгейма?

11.       Яке значення мали ідеї Ч. Кулі для розвитку соціальної пси-хології? Розкрийте їх зміст.

12.       Яка відмінність соціально-психологічного знання як на-прямку думки від соціальної психології як системи знань?

13.       Який зміст Ви вкладаєте в розуміння того, що наука – це система знань?

14.       Якими параметрами характеризується соціальна психоло-гія як система знань?

15.       Які визначення предмета соціальної психології як науки Ви знаєте?

16.       Чому не існує одного-єдиного визначення предмета соціаль-ної психології? Чи може бути тільки одне визначення предмета науки?

17.       Назвіть основні проблеми, які існують у визначенні пред-мета соціальної психології як науки?

18.       Як визначається психологічний аспект “соціального” різни-ми вченими?

19.       Які дискусії з приводу визначення предмету соціальної пси-хології відбувались у вітчизняній науці?

20.       Як Ви розумієте визначення соціальної психології як на-уки з подвійним предметом?

21.       Дайте характеристику підрозділам соціальної психології за визначенням С. Московічі (таксономічна, диференційна, системна).

22.       Охарактеризуйте сучасний етап розвитку соціальної пси-хології з точки зору диференціації її на прикладні галузі.

23.       Як Ви розумієте значення сучасної соціальної психології як мислительної парадигми людинознавства?

24.       Дайте визначення поняттю “методологія”, співставте його з поняттями “метод”, “науковий метод”.

25.       Що означає методологічний підхід у науковому дослідженні? Чи може бути декілька методологічних підходів? Які Ви знаєте мето-дологічні підходи у дослідженні соціально-психологічних явищ?

26.       Що таке метод наукового дослідження? Які методи дослід-ження існують в соціальній психології?

27.       Назвіть основні методи емпіричного дослідження. Якому з них Ви віддаєте перевагу?

28.       Охарактеризуйте метод спостереження, обгрунтуйте його значення для досліджень соціально-психологічних явищ.

29.       Покажіть внесок вітчизняної психології у розробку метода спостереження.

30.       В чому особливості спеціалізованих соціально-психоло-гічних методів?

31.       В чому сутність соціально-психологічного експерименту?

32.       Наведіть приклади класичних соціально- психологічних експе-риментів. Визначте їх внесок у розвиток соціально-психологічної науки.

33.       Які види соціально-психологічних експериментів Вам відомі?

34.       В чому сутність методу соціометричних вимірювань? В яких напрямках сучасних наукових досліджень він застосовується?

35.       Що таке контент-аналіз? В яких галузях соціальної психо-логії цей метод має перевагу над іншими?

 

 

17