Соціальна психологія (частина 1)

Висновки

 

1.         Становлення соціальної психології як науки – це багатоманітний тривалий процес, який характеризується особливостями

стадій його протікання і періодів, в які відбувався. Можна визначити такі стадії оформлення соціальної психології як науки:

– формування соціальної психології як напрямку думки; – формування соціальної психології як системи знань; – стадія диференціації прикладних розділів, перетворення соціаль-ної психології у загальну теорію і методологічну основу людинознавства.

2.         Формування соціальної психології як напрямку думки

здійснювалось на основі таких передумов: накопичення емпіричних

даних на основі досвіду практичної діяльності людей; філософські

роботи, в яких досліджувались соціально-психологічні питання;

дослідження соціально-психологічних проблем у людинознавстві;

становлення соціально-психологічного напрямку в психології; виникнення психологічного напрямку в соціології.

Соціально-психологічний напрямок в психології і психологіч-ний напрямок в соціології є основними джерелами соціальної пси-хології як науки, яка виникла на стику психології і соціології.

3.         Етап формування соціальної психології як самостійної науки передбачає визначення статусу соціальної психології в системі інших наук; визначення предмету дослідження; формування системи кате-горій як інструментального апарату; визначення спеціальних методів дослідження, а також експериментальної і фактологічної бази науки.

4.         Існують різні визначення предмета соціальної психології. Ос-кільки предметом соціальної психології є соціально-психологічна реальність, яка складається у процесі її суб’єктивного відображен-ня людиною, то цей предмет не може бути чимось сталим. В залеж-ності від ступеня розвитку дослідження соціально-психологічних явищ змінювалось визначення предмету соціальної психології, відбувалось його уточнення.

5.         У дослідженні предмета соціальної психології є багато про-блем, однією з них є визначення того, що таке соціальне для со-ціальної психології. Існує декілька варіантів розуміння соціального у соціально-психологічній взаємодії. З цього приводу відбувались

дискусії, які тривають і досі. В результаті цих дискусій склалось визначення соціальної психології як науки з подвійним предметом (не два предмети, а подвійний предмет). З одного боку – психо-логічні властивості людини, які виявляються у взаємодії з іншими людьми, з другого боку – особливості соціально-психологічних про-цесів і феноменів, які породжують ці властивості. Такий погляд на предмет соціальної психології є консенсусним, що примирює як тих, хто, дотримуючись соціологічного підходу, розглядав соціальну психологію як науку про „масовидні явища психіки”, так і представ-ників психологічного підходу, які вважали предметом дослідження соціальної психології особистість. З точки зору цього консенсусно-го підходу, соціальну психологію потрібно розглядати як науку, що вивчає і масові психічні процеси, і стан особистості в групі.

6.         Поняття „методологія” застосовується в соціальній психології як

сукупність систематичних і логіко-послідовних методів пошуку знання.

Метод – це спосіб отримання фактів. Поняття метода як спо-собу означає те, що створюється певний набір операцій, завдяки яким можна отримати не будь-які, а наукові факти. Науковий факт має таку ознаку як можливість багатократного його повторення.

7.         Методи соціальної психології можна розглядати з точки зору

виділення таких груп: методи емпіричного дослідження і спеціалізовані соціально-психологічні методи. До емпіричних методів належать спостереження, опитування (інтерв’ю, анкетування та ін.),

бесіда, невербальна комунікація. До спеціалізованих соціально-психологічних методів належать соціально-психологічний експеримент,

метод соціометричних вимірювань, контент-аналіз та ін.

Основні терміни та поняття

Передумови соціальної психології, соціальна психологія як напря-мок думки, філософські джерела соціальної психології, соціально-пси-хологічний напрямок в психології, психологічний напрямок в соціо-логії, стадії формування соціальної психології, соціальна психологія як система знань. Предмет науки, об’єкт науки, предмет соціальної пси-хології, одиниця аналізу соціальної психології, психологічний аспект соціального, соціальність, подвійний предмет соціальної психології,

таксономічна соціальна психологія, диференційна соціальна психоло-гія, системна соціальна психологія, соціальна психологія як мислитель-на парадигма. Методологія, метод, науковий метод, методи емпірично-го дослідження, спостереження, опитування, інтерв’ю, анкетування, бесіда, спеціалізовані соціально-психологічні методи, соціально-пси-хологічний експеримент, незалежна змінна, залежна змінна, лабора-торний експеримент, природний експеримент, соціометрія, соціомет-ричний тест, соціограма, контент-аналіз, повідомлення.

 

 

16