Соціальна психологія (частина 1)

Контент-аналіз

 

Одним із методів соціальної психології є контент-аналіз, або метод якісно-кількісного аналізу змісту документів в широкому розумінні цього слова (офіційні і особистісні документи, матеріали масової комунікації, літератури, мистецтва та ін.).

Сутність цого методу полягає у фіксації певних одиниць змісту, який вивчається, а також у квантифікації отриманих даних.

Контент-аналіз почав використовуватись в соціальних науках з 20-30-х років ХХ ст. в США. Вперше цей метод було застосовано в журналістиці і літературознавстві. Пізніше, з кінця 30-х років, його використовував Г. Лассуел для досліджень у сфері політики і пропа-ганди. Лассуел модернізував контент-аналіз, ввів нові категорії і про-цедури, особливе значення надавав квантифікації даних. Розвиток за-собів масової комунікації спричинило збільшення контент-аналітич-них досліджень в цій галузі. Під час другої світової війни контент-аналіз застосовувався деякими державними установами США і Англії для вивчення пропаганди в різних країнах, а також в розвідувальних цілях.

Накопичений досвід контент-аналітичних досліджень було підсумо-вано в книзі Б. Берельсона “Контент-аналіз в комунікаційних досліджен-нях” (початок 50-х років). В ній автором визначено сам метод, різні його види, критерії і одиниці для кількісного аналізу. Книга Б. Берельсона і досі має значення для розуміння основних положень контент-аналізу.

Після узагальнень, зроблених Б. Берельсоном, в США з’яви-лось багато досліджень, в яких контент-аналіз застосовується в різних наукових напрямках. Найбільш цікавою методичною нова-цією була методика “зв’язаності символів” Ч. Осгуда (1959), яка дозволяла виявити невипадково пов’язані елементи змісту.

Західноєвропейські дослідники у використанні контент-аналізу спи-рались на американський досвід. Проте тут теж з’явилось декілька оригі-нальних методик якісно-кількісного аналізу змісту (Ж. Клейзер, А. Моль).

На сьогодні контент-аналіз використовується психологами всього світу. Отримавши розвиток, цей метод став застосовуватись в дослідницьких матеріалах великої кількості соціальних психологів.

Контент-аналіз в соціальній психології використовується у відпо-відності зі специфікою предмета цієї науки і об’єктом емпіричних до-44

сліджень. В першу чергу він застосовується для вивчення людського спілкування, комунікацій і їх суб’єктів як представників мікро- і мак-рогруп. Безпосередніми матеріалами дослідження тут є документи, які розглядаються як “повідомлення”. Поняття “повідомлення” є спе-цифічно соціально-психологічним, в ньому акцентується динамічний характер об’єкта, його включеність в комунікаційну систему. В ос-танньому мається на увазі залежність повідомлення від особистісних і групових особливостей комунікатора і реципієнта.

 

 

14