Главная->Психологія->Содержание->Метод соціометричних вимірювань

Соціальна психологія (частина 1)

Метод соціометричних вимірювань

 

Поняття “соціометрія” означає вимірювання міжособистісних взаємостосунків в групі. Соціометрія отримала розповсюдження в зарубіжній психології і соціології після появи в 1934 році книги американського психолога Дж. Морено “Хто виживе?” За визначен-ням Морено, соціометрія має справу з внутрішньою структурою соціальних груп, які можна порівняти з ядерною природою атома або фізіологічною структурою клітини. Запропоновані Морено со-ціометричні методи застосовуються для діагностики міжособистіс-них і міжгрупових стосунків з метою їх зміни, поліпшення та удос-коналення. Процедурою для встановлення системи групових зв’язків є соціометричний тест. Соціометричний тест – це тест со-ціального рейтингу, в якому кожного члена групи просять вибрати, хто з інших членів групи йому подобається або не подобається, з ким би він хотів або не хотів працювати, проводити час і т.ін. У пер-шочерговому вигляді рейтинги базувались на вимірюванні симпатій і антипатій; однак зараз застосовується багато варіацій цієї проце-дури. Часто вона застосовується для досить визначених цілей, та-ких як вибір комітету, робочих груп, громадських організацій і т.ін. На основі результатів соціометричного тесту створюється схематич-на діаграма, яка називається соціограмою. Соціограма зображує взає-мостосунки індивідів в групі стрілками, які з’єднують індивідів. Кожна стрілка помічена як привабливість або антагонізм.

Освоєння і застосування соціометрії вітчизняними психологами (радянський період) мало велике значення для вивчення соціально-психологічних явищ, становлення нового підходу до їх аналізу в ціло-му. В останні роки в Москві проведено серйозні дослідження, які по-в’язані з аналізом концептуального і методологічного апарату соціо-метрії. Соціометричні прийоми широко використовуються в ряді спе-ціальних галузей психології: психології спорту, педагогічній психології, військовій психології, патопсихології і олігофренопедагогіці, психіатрії і психотерапії. Описання соціометричних методів увійшло в інструкції з проведення соціально-психологічних досліджень на промислових підприємствах, у вузівські програми з психології. Накопичено вели-кий емпіричний матеріал, який потребує систематизації і осмислення.

 

 

13