Главная->Інші підручники->Содержание->§ 4. Надання соціальних послуг клієнтам – основне професійне завдання фахівця

Соціальна педагогіка (частина 3)

§ 4. Надання соціальних послуг клієнтам – основне професійне завдання фахівця

 

Різні види соціально-педагогічної роботи потребують від спеці-аліста певного набору професійних і особистісних якостей, які свід-чать про його професійну компетентність.

Компетентність найчастіше співвідноситься з конкретним ви-дом діяльності, що дозволяє говорити щодо соціального педагога про спеціальну компетентність (володіння індивідуальною та гру-повою професійною діяльністю, співробітництвом), про особистісну компетентність (володіння прийомами особистісної самореалізації, протистоянням професійним деформаціям). На основі цього визна-чаємо критерії і показники сформованості професійної компетент-ності соціального педагога.

Компетентність, яка дає спеціалісту можливість здійснювати ту чи іншу соціально-педагогічну роботу, потрібно розглядати, виходя-чи із суті шести видів соціальних послуг, визначених „Соціальними стандартами і нормативами здійснення соціальної роботи ЦССМ”. При цьому кожен із визначених видів соціальних послуг потребує від фахівця специфічних знань і умінь, які дозволяють забезпечуРозділ 8. Технологічний аспектсоціально-педагогічної роботи

вати успішне надання клієнтові конкретної послуги. Нижче пропо-нуємо показники професійної компетентності фахівця, які свідчать про його готовність надавати клієнтам різні види послуг.

І. Надання психологічних послуг.

Готовність спеціаліста надавати консультаційні послуги щодо поліпшення взаємин клієнта з соціальним середовищем, створення психологічного комфорту у соціумі, проведення діагностики осо-бистості.

1.         Здійснювати психодіагностику клієнтів.

Потрібні уміння:

-          проводити діагностику особистості (діагностика інтелектуально-пізнавальної, емоційно-вольової, мотиваційної сфери особис-тості; виявлення типу та рис особистості; ставлення індивіда до себе й оточення);

-          організовувати (або здійснювати) психолого-педагогічну дум-ку;

-          здійснити соціально-психологічну діагностику;

-          обирати методики для обстеження відповідно до результатів діагностики;

-          володіти технологіями обробки, систематизації та інтеграції отриманих результатів.

2.         Консультувати клієнтів щодо соціально-психологічних проблем.

Потрібні уміння:

-          проводити сімейне консультування;

-          здійснювати консультування з питань інтимно-особистісної сфери;

-          проводити психолого-педагогічне консультування;

-          володіти організаційними формами у проведенні індивідуальної та групової роботи;

-          володіти техніками, прийомами і методами психоконсультацій-ної роботи.

3.         Психологічна допомога в соціальній реабілітації та адаптації клієнтів.

Потрібні уміння:

-          здійснювати реабілітацію на рівні особистості;

-          здійснювати реабілітацію на рівні суб’єкта діяльності;

-          здійснювати реабілітацію на рівні соціального суб’єкта;

застосовувати професійні техніки і методики (індивідуальне консультування, тренінг спілкування і рольової поведінки, тре-нінг досягнень, оволодіння соціальними ролями, арттерапія, соціально-психологічна підтримка, ігрова психокорекція пове-дінки, відтворення провідної діяльності та мотивації досягнен-ня).

4.         Проведення психокорекції клієнтів.

Потрібні уміння:

-          здійснювати корекцію пізнавальної сфери особистості;

-          здійснювати корекцію емоційно-особистісної сфери та поведін-ки;

-          коригувати міжособистісні відносини;

-          володіти техніками і методиками психокорекції (складання пси-хокорекційних програм; залучення найближчого соціального оточення до участі в корекційній програмі; ігротерапія, арттера-пія, психогімнастика, методи поведінкової корекції, психодрама, методики корекції сімейних і дитячо-родинних відносин).

5.         Проведення прикладних психологічних досліджень.

Потрібні уміння:

-          проводити оглядово-аналітичне вивчення ситуації, особистості, її поведінки;

-          здійснити оглядово-критичний аналіз і зробити висновки сто-совно проблеми;

-          дати теоретичне обґрунтування проблеми;

-          здійснити емпірично-описове та емпірично-пояснювальне до-слідження;

-          розробити методичне забезпечення психологічного досліджен-ня та шляхи застосування результатів у практиці.

6.         Надання психологічної допомоги батькам (або особам, які

їх заміняють) та педагогам.

Потрібні уміння:

-          сформувати психологічні установки педагогів і батьків на роль сім’ї в становленні особистості;

-          провести психологічну діагностику сім’ї, умов сімейного вихо-вання і потреб батьків;

-          здійснити психологічну профілактику сім’ї і педколективу;

-          здійснювати психолого-педагогічну допомогу сім’ї;

-          розвивати практичні педагогічні вміння батьків і вчителів;

-          формувати навички педагогічного і сімейного спілкування;

володіти і використовувати методики роботи з батьками (сімейне консультування і психотерапія, психогігієна спілкування, школиРозділ 8. Технологічний аспектсоціально-педагогічної роботи

для батьків, індивідуальні і сімейні консультації, сімейна психоте-рапія, тренінг культури тілесності та міжособистісних відносин) та методики роботи з вчителями (психологічна гімнастика, ауто-тренінг, сеанси релаксації, тренінги свідомості, рольової поведінки та спілкування, модульні шкільні курси педмайстерності, інди-відуальні консультації з творчого розвитку особистості вчителя, соціально-психологічний тренінг педагогічного спілкування).

ІІ. Соціально-педагогічні послуги.

Соціально-педагогічні послуги спрямовані на виявлення соціаль-ними працівниками інтересів, потреб сім’ї, дітей та молоді у різних сферах діяльності та сприяння їх взаємодії у наданні цих послуг з різ-ними соціальними інститутами і окремими зацікавленими особами.

1.         Здійснення консультування клієнтів щодо реалізації прав дітей, молоді, сім’ї у суспільстві; розв’язання педагогічних проблем сім’ї та її членів; питань виховання та розвитку дітей.

Потрібні уміння:

-          володіти методами спостереження, біографічного, незакінчених

речень, проективних методик, нестандартизованого інтерв'ю.

2.         Проведення просвітницької роботи щодо всебічного і гармонійного розвитку дитини; особливостей сім’ї і сімейних стосунків.

Потрібні уміння:

-          володіння методами формування свідомості (переконання, навіювання), методами організації діяльності (доручення, змагання), методами стимулювання діяльності (позитивне підкріплення), методами гри (форми: бесіди, просвітницькі тренінги, гурткова робота).

3.         Виявлення неблагополучних сімей; виявлення дітей, підлітків

та молоді, схильних до девіантної поведінки.

Потрібні уміння:

-          застосовувати у практичній роботі різні методи і методики (опи-тування, спостереження, метод незалежних характеристик, про-ективні методики «Дім – дерево – людина», «Малюнок сім'ї», метод полярних профілів);

використовувати психодіагностичні методики, що дозволяють визначати проблеми клієнтів та розробляти програму превен-тивної роботи (тест на виявлення акцентуації Ліко, стандартизо-вані опитувальники Кеттела, ММРІ, Басса-Даркі, анкетування, проективна методика «Неіснуюча тварина», шкали тривожності Спелберга, Тейлора; спостереження, опитування).4.     Організувати соціальний супровід клієнта та соціальнопозитивну діяльність дітей і молоді.

Потрібні уміння:

-          здійснювати спостереження, опитування, ранжування, проводи-ти фокус-групу, експертну оцінку, що сприятиме формуванню позитивних установок дітей і сім’ї;

-          застосувати метод гри, методи психокорекції за допомогою ар-тотерапії, казкотерапії, психодрами; тренінгу з метою активіза-ції особистої діяльності клієнта.

 

5.         Координація роботи з різними установами та фахівцями.

6.         Аналіз рівня матеріально-побутового забезпечення клієн-та. Потрібні уміння:

 

-          здійснювати спостереження, анкетування, аналіз документів з метою об’єктивної оцінки реальної ситуації;

-          застосовувати методи соціальної експертизи, що дає орієнтацію на прийняття рішення.

7.         Соціальне інспектування неблагополучної сім'ї.

Потрібні уміння:

-          проводити опитування, отримувати незалежні характеристики, експертні оцінки;

-          вносити адекватні зміни у програму роботи згідно з висновками та на основі нормативних документів.

8.         Здійснювати соціально-педагогічний патронаж.

Потрібні уміння:

-          проводити консультування; тестування, опитування, психодіаг-ностику з метою соціально-педагогічної підтримки клієнта;

-          формувати усвідомлене позитивне ставлення до ЗСЖ, родин-них взаємозв’язків, культури соціальних відносин за допомо-гою різних методик і методів: шляхом переконання, навіювання, прикладу; методи групової дискусії, метод спільних дій, метод «рівний – рівному», використовуючи форми бесіди, тренінгу, відеолекторію, профілактичної акції).

ІІІ. Надання соціально-медичних послуг.

Сприяння запобіганню появи та розвитку можливих розладів у здоров’ї окремої людини чи групи людей, а також орієнтація в діяль-ності на формування і захист здорового способу життя. При цьому доцільно:Розділ 8. Технологічний аспектсоціально-педагогічної роботи

1.         Інформувати клієнтів про ризики здоров’я.

Потрібні уміння:

-          впливати на попередження і наслідки вживання тютюну підліт-ками та молоддю;

-          усувати можливі наслідки вживання алкогольних виробів під-літками та молоддю;

-          сприяти ліквідації наслідків вживання токсичних та наркотич-них речовин;

-          розкривати можливі шляхи ураження людей венеричними хворобами;

-          пропагувати засоби контрацепції;

-          розкривати шляхи інфікування ВІЛ та засоби його уникнення;

-          залучати молодь до медичного обстеження та лікування;

-          пропагувати навички здорового способу життя;

-          дбати про збереження репродуктивного здоров’я.

2.         Інформувати ін’єкційних споживачів наркотичних речовин.

Потрібні уміння:

-          розкривати засоби уникнення інфікування ВІЛ;

-          володіти прийомами, що потрібні при передозуванні та абсцесах;

-          здійснювати реабілітацію в умовах клініки чи кризового центру;

-          поширювати інформацію про послуги, що надаються клієнтам з точною адресою.

3.         Проводити обмін та утилізацію шприців під час роботи з

ін’єкційними споживачами наркотичних речовин.

Потрібні уміння:

-          організувати разом із виконавчими органами пункти роботи з клієнтами цієї групи ризику;

-          залучення споживачів наркотичних речовин до систематичного медичного обстеження.

4.         Проведення лікувально-оздоровчої та реабілітаційної роботи з дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями.

Потрібні уміння:

-          проводити консультування, тренінги, реабілітаційні вправи з метою корекції мовлення;

-          організувати (або проводити) фізичну чи психічну реабіліта-цію;

-          сприяти госпіталізації клієнтів у лікувальні установи;

-          допомагати у реабілітації опорно-рухової системи;

залучати до життєдіяльності у реабілітаційних центрах.IV. Соціально-економічні послуги.

Сприяють вирішенню проблем задоволення матеріальних потреб, ор-ганізації одноразової компенсації, визначенню наявних пільг та здійснен-ню соціально-побутового патронажу клієнтів. При цьому необхідно:

1.         Здійснювати пошук донорів для надання гуманітарної допомоги клієнтам.

Потрібні уміння:

-          здійснювати телефонні та особистісні контакти з керівниками установ, різного типу фондів;

-          використовувати закон України „Про благодійництво та благо-дійні організації”.

2.         Здійснювати розподіл та видачу гуманітарної допомоги клієнтам (потерпілим від насильства, бездоглядним дітям, біженцям, особам, які втратили роботу тощо).

Потрібні уміння:

-          створювати банк даних осіб, які потребують гуманітарної допомоги за категоріями, формами, терміновістю надання гуманітарної допомоги;

-          організовувати роботу комісії щодо розподілу та видачі гумані-тарної допомоги клієнтам;

-          залучати волонтерів до роботи за цим напрямком.

3.         Допомагати у розміщенні в притулку бездоглядних, біженців.

Потрібні уміння:

-          аналізувати соціальні проблеми клієнтів, визначати необхід-ність направлення клієнта до притулку;

-          встановлювати особисті контакти з керівниками відповідних за-кладів, укладати угоди про співробітництво.

 

4.         Організовувати громадські роботи серед молоді як можливо-го виду громадської трудової діяльності.

5.         Організовувати трудові об’єднання молоді з метою реабіліта-ції їхніх потреб щодо працевлаштування. Потрібні уміння:

 

-          проводити інформаційні кампанії щодо пошуку молоді, яка ба-жає брати участь у громадських роботах (через місцеві ЗМІ, шко-ли, вищі навчальні заклади, центри працевлаштування тощо);

-          інформувати клієнтів з питань працевлаштування шляхом про-ведення індивідуальної роботи з кожним із них щодо можливого вибору місця та виду діяльності;

проводити аналіз результатів різних видів діяльності щодо цієї проблеми.Розділ 8. Технологічний аспектсоціально-педагогічної роботи

6. Здійснювати супровід клієнтів, які повернулися з місць по-збавлення волі. Потрібні уміння:

-          отримати і проаналізувати інформацію від виховних та трудових колонії щодо осіб, які повертаються з місць позбавлення волі у певну місцевість;

-          проводити індивідуальну зустріч і запросити клієнта скористу-ватися послугами ЦССМ за категоріями, формами соціальної допомоги;

-          здійснювати аналіз соціальних проблем цієї категорії клієнтів і визначати види соціальної допомоги (соціальний супровід, надання окремих соціальних послуг) і закріпити соціального працівника за окремим клієнтом.

V. Інформаційні послуги.

Поширення і надання інформації, необхідної для вирішен-ня складних життєвих обставин, довідкових, просвітницьких та рекламно-пропагандистських послуг.

1.         Надавати клієнтам інформацію шляхом отримання: графіків роботи закладів соціального спрямування, освіти, охорони

здоров’я, центрів зайнятості, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; послуг, які можна отримати в центрах

ССМ, при використанні розповсюдження буклетів, листівок,

пам’яток, плакатів з питань роботи державних соціальних служб,

спеціалізованих центрів та інших закладів соціального спрямування.

Потрібні уміння:

-          здійснювання інформування (прес-реліз, ньюс-реліз, прес-конференція);

-          проводити консультування (індивідуальне чи мікрогрупове);

-          організовувати тематичні статті, рубрики у доступних видах преси;

-          проводити тематичні програми (цикли).

2.         Здійснювати інформаційно-пропагандистські та соціальнорекламні послуги.

Потрібні уміння:

-          готувати та розміщувати документальні, інформаційно-пропагандистські, навчальні фільми в ефірах телеканалів;

-          розробляти та розміщувати ролики соціальної рекламної інфор-мації у можливих і доступних місцях;розробляти та розміщувати соціальну рекламу на білбордах, в транспорті та в інших місцях громадського призначення;

-          розробляти та видавати інформаційно-рекламні буклети, лис-тівки, пам’ятки, плакати.

VI. Юридичні послуги.

Надання консультативних послуг клієнту з питань чинного за-конодавства, сприяння застосування методу примусу; юридичної відповідальності стосовно осіб, котрі здійснюють протиправні дії. Це потребує:

1.         Проведення консультування клієнтів з різних питань.

Потрібні уміння:

-          здійснювати особистий прийом громадян та телефонний або особистий контакт з клієнтами організовувати громадські при-ймальні у державних соціальних службах, спеціалізованих центрах з метою надання юридичних послуг;

-          надавати допомогу з питань цивільного, трудового, фінансово-го, адміністративного, кримінального права, застосовуючи мето-дики особистого прийому громадян; організації інформаційних стендів у службах за галузями права; організації інформаційних стендів у містах та селах (біля соціальних служб, загальноос-вітніх навчальних закладів, медичних установах та на виробни-цтві);

-          інформувати з питань захисту прав та інтересів клієнтів, що здійснюється шляхом безпосередніх зустрічей з керівниками виробничих установ, закладів освіти, поліклінічних закладів;

-          з представниками адміністрації району, села, міста;

-          навчання представників профспілкових організацій;

-          проводити навчання через звернення до органів виконавчої вла-ди міста, району, села, до депутатів всіх рівнів та до районних відділень соціального захисту населення;

-          організовувати дискусійні клуби для молоді з питань вивчення галузевого права у сфері соціальної роботи.

2.         Проведення правової пропаганди.

Потрібні уміння:

-          сприяти поглибленому вивченню на факультативних заняттях основ правознавства;

організувати участь дітей, молоді та їхніх батьків у спеціалізова-них юридичних секціях чи у секціях з галузевого права;Розділ 8. Технологічний аспектсоціально-педагогічної роботи

-          проводити просвітницьку роботу серед батьків „проблемних” дітей;

-          сприяти створенню інформаційних стендів у загальноосвітніх навчально-виховних закладах, на виробництві, у медичних за-кладах, при житлово-експлуатаційних конторах, у культурно-освітніх закладах.

3. Надавати допомогу в оформленні документів, укладанні дого-ворів тощо. Потрібні уміння:

•          організувати особистісні зустрічі з клієнтами соціальних служб;

•          проводити прийом громадян у громадських приймальнях при адміністрації району, міста, населеного пункту;

•          сприяти організації особистих зустрічей з керівниками ви-робництва, закладів освіти, медичних закладів, житлово-експлуатаційних контор на правових засадах;

•          проводити консультації з представниками адвокатури та прокуратури.

Звичайно, щоб реалізувати окреслені соціальні послуги клієнтам і здійснювати весь комплекс оцінювання ефективності соціальної роботи, необхідне організаційне забезпечення оцінки ефективності соціальної роботи.

Усі державні соціальні служби для молоді в Україні мають бути забезпеченими методичними рекомендаціями щодо оцінювання конкретних програм, проектів чи напрямків роботи, методиками оцінювання, що включають інструментарії та інструкції, програма-ми обробки результатів.

У кожній соціальній службі має бути працівник, який би володів професійними уміннями здійснювати оцінювання та відповідати за проведення оцінки ефективності соціальної роботи.

Підготовку працівників, котрі відповідають за проведення оці-нювання в державній соціальній службі, здійснює Державна соці-альна служба у справах сім’ї, дітей та молоді чи інша організація, якій ДСС замовляє цю роботу.

Що стосується організаційного забезпечення оцінки професій-ної компетентності спеціалістів у сфері соціальної роботи, то про-цес забезпечення оцінки професійної компетентності спеціалістів у сфері соціальної роботи здійснюється у чотири етапи:

1)         розробка навчальних та методичних посібників для працівників ЦССМ з усіх напрямків та видів соціальної роботи;

3)         забезпечити навчальними та методичними посібниками всі дер-жавні соціальні служби у справах, сім’ї, дітей та молоді;створення можливостей для підготовки та перепідготовки фа-хівців соціальних служб і спеціалізованих центрів (очні, заочні, дистанційні та інші форми навчання);

4)         постійна оцінка професійної компетентності спеціалістів у сфе-рі соціальної роботи (очна та з допомогою ІНТЕРНЕТ). Отже, організація науково-методичного забезпечення організації

оцінки ефективності соціальної роботи в Україні вперше дозволяє комплексно здійснити аналіз діяльності соціальних інститутів і соці-альних працівників. Це, безперечно, викликає необхідність створення пакету методів і методик надання соціальних послуг, спеціально орі-єнтованих на соціальну сферу і на різні категорії клієнтів. Все це за-галом має бути організовано на наукових засадах і правових нормах.

 

 

40