Соціальна педагогіка (частина 3)

Література

 

1.         Курс інформаційно-консультативної та психокорекційної робо-ти із засудженими, які готуються до звільнення з виховних ко-лоній: Практ. посіб. для використ. у роботі центрів соц.-психол. реабіліт. засудж. виховн. колоній Авельцева Т. П., Голишкіна Т. В., Вакуленко О. В., Янчук О. Б. / Під заг. ред. С. І. Скокова, О. Б. Ян-чука – К., 2003. (Модуль “Правова підготовка”, С. 92 – 143)

2.         Башкатов И. П. Психология групп несовершеннолетних право-нарушителей. – М.: Прометей, 1993.

4.         Беца О. Соціальна адаптація осіб, звільнених із місць позбавлен-ня волі // Соціальна політика і соціальна робота. – 2002. – № 2. – С. 5–14.Гнат І. Досвід роботи Львівського регіонального центру соціаль-ної адаптації та притулку для звільнених із ув’язнення // Соці-альна політика та соціальна робота. – 2002. – № 2. – С.103–114.

5.         Діти “групи ризику”: психологічні, соціальні та правові аспекти / Київська міська державна адміністрація; Служба у справах не-повнолітніх. – К., 2001.

6.         Завацька Л. М. Технології професійної діяльності соціального пе-дагога: Навч. посіб. для ВНЗ. – К.: Видавничий дім «Слово», 2008.

7.         Збірник нормативних документів і методичних рекомендацій з питань організації виховної та соціально-психологічної роботи серед осіб, засуджених до позбавлення волі / Упор.: С. Скоков, Ю. Олійник, О. Янчук. – К.: Леся, 2002.

8.         Соціальна адаптація осіб, звільнених від покарання: проблеми та шляхи їх вирішення. – К.: Сфера, 2003.

Яровий А. О. Організаційно-правові питання соціальної адаптації неповнолітніх, звільнених від відбуття покарання //Матеріали наук.-практ. конф. Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого „Конституція – основа державно-правового будівництва і соціального розвитку України”, 30.06.2001 р., м. Харків. – С. 198–200.

 

31