Соціальна педагогіка (частина 3)

Література

 

1.         Безпалько О., Едель С. Підготовка волонтерів до роботи з дітьми обмеженими функціональними можливостями: Методичні ре-комендації // За ред. А. Й. Капської. – К: НПУ ім. М. П. Драго-манова, 2001.

2.         Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю з функціо-нальними обмеженнями: Навч.-метод. посіб. для соц. працівн. і соц. педагог. //3а ред. А. Й. Капської -К.:ДЦССМ, 2003.

3.         Зайнятість молоді з функціональними обмеженнями / Яременко О., Бондарчук К., Комарова Н. та ін. – Державний інститут про-блем сім'ї та молоді, 2003.

4.         Кротюк, Мистецтво як засіб психотерапії дітей та молоді з особливими потребами / Упорядн.: В. Певна, Н. Циганов. – Л.: ЛОЦ ССМ, 2001.

5.         Мостіпан О. Державна політика щодо інвалідів і перспектива та пріоритети // Соціальлний захист. – 2002. – № 11.

6.         На допомогу батькам, що мають дітей з особливими потребами / Борщевська Л. В., Зіброва А. В., Іванова І. Б. – К, 1999.

7.         Про становище інвалідів в Україні та основи державної політи-ки щодо вирішення проблем громадян з особливими потребами: Державна доповідь.– К., 2002. – (Міністерство праці та соціаль-ної політики України; Міністерство охорони здоров'я України; Міністерство освіти і науки України та ін).

Социальная работа с инвалидами: Настольная книга для роди-телей / Под ред. Е. И. Холостовой. – М.: Институт социальной работы, 1998.Розділ 6. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю

9.         Соціальна адаптація дітей та молоді з вадами розвитку: Звіт про НДР / Державний ін-т проблем сім'ї та молоді; Державний центр соціальних служб для молоді. – К., 2002.

10.       Соціальна реабілітація дітей та молоді з особливими потребами: Інформац.-метод. збірн. – О.: ООЦССМ, 2001.

11.       Соціальна реабілітація молоді з обмеженою дієздатністю / За ред. С. Толстоухової, І. Пінчук. – К: УДЦССМ, 2000.

12.       Щербакова К. В. Петрочко Ж. В. Реабілітація дітей з функціо-нальними обмеженнями засобами мистецтва: Навч. посіб. – К.: ДЦСМ – ЕПУ ім. М. П. Драгоманова, 2002.

13.       Що треба знати молоді з особливими потребами / За ред. Л. Се-ліванової. – Х.: ХОЦССМ, 2000.

14.       Шевцов А. Г. Методичні основи організації соціальної реабіліта-ції дітей з вадами здоров’я: Монографія. – К.: НТІ «Інститут со-ціальної політики», 2004.

15.       Войтенко В. П., Кошель Н. М. Інвалідність в Україні: демографічні студії. – К. : Науковий світ, 2008. – 197 с. — Бібліогр.: С. 192–194.

16.       Журов В. В. Психолого-педагогічна профілактика релігійно-сектанської психічної інтоксикації інвалідів. – Ч., 2003.

17.       Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»: За станом на 3 лютого 2006 року / Верховна Рада України. – К.: Парла-ментське видавництво, 2006.

18.       Кравченко Р. І. Соціальна реабілітація інвалідів з розумовою від-сталістю: соціально-побутовий патронаж: Навч.-метод. посіб. / Всеукраїнська громадська організація «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю»; Благодійне товариство допомоги інвалідам та особам із інтелектуальною не-достатністю «Джерела». – К.: Март, 2007.

19.       Ляшенко В. І. Формування життєвої компетентності дітей-інвалідів у центрах ранньої соціальної реабілітації: Дис... канд. пед. наук: 13.00.05. – Херсон, 2004. – 277 с. – Бібліогр.: С. 211–236.

20.       Молчан О. І. Соціально-культурна реабілітація інвалідів юнаць-кого віку в умовах дозвілля: Дис... канд. пед. наук: 13.00.06. – К., 2003. – 202 с. – Бібліогр.: С. 162–180.

Система центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю в Україні: Довідник / Інститут соціальної політики / А. Г. Шевцов (уклад.). – К. : НТІ «Інститут соціальної політики», 2003.

 

 

13