Главная->Соціологія->Содержание->НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Соціальна педагогіка (частина 2)

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

Ольга Володимирівна БЕЗПАЛЬКО

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА:

схеми, таблиці, коментарі

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б. А. Сладкевич

Дизайн обкладинки – Б. В. Борисов

Редактор — О. О. Лісна

Коректор — С. С. Савченко

Підписано до друку 06.10.2008. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 11,7.

Наклад 1000 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

 

 

 

33