Соціальна педагогіка (частина 2)

Додаткова

 

1.         Алєксєєнко Т.Ф. Молода сім’я: умови виховання дитини. Науково-метод. посіб. - К., 2004.

2.         Вермиенко Ю.В., Келасьев В.Н. Профилактика наркомании в под-ростковой среде: Учеб. пособие / Под ред. Келасьева. - Спб., 2001.

3.         Говорун Т.В., Кікінеджі О. Стать та сексуальність: психологічний ракурс. -Тернопіль,1999.

4.         Голованова Н.Ф. Социализация и воспитание ребенка. Учеб. посо-бие. -СПб., 2004.

5.         Дитячі об’єднання України у вимірах минулого та сучасного: Довідник-посібник / P.M. Охрімчук, Л.В. Шелестов, О.В. Кравченко та ін. -Луганськ, 2006.

6.         Діти і соціум: Особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: Монографія / За заг. ред. Н.В. Гавриш. - Луганськ, 2006.

7.         Досвід роботи мережі соціально-реабілітаційних центрів з дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями в територіальній громаді м.Києва. - К., 2004.

8.         Енциклопедія освіти / Головний редактор В.Г. Кремень. - К., 2008.

9.         Загвязинский В.И., Зайцев М.П., Кудашов Т.Н., Селиванова О.А., Строков Ю.П. Основьі социальной педагогики: Учебное пособие для студентов педагогических вузов и колледжей / Под ред. П.И. Пид-касистого. - М., 2002.

10.       Здійснення соціальної роботи центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у 2004 році: Інформаційно-аналітичний звіт про діяльність центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді // За заг. ред. С.В.Толстоухової. - К., 2005.

11.       Иванова Ж.Е. Социология девиантного поведения. - М.,1998.

12.       К.Лукас, Г. Сейден Молчаливое горе: жизнь в тени самоубийства. -М., 2001.

13.       Кравченко Р.І. Соціальна робота з розумово відсталими людьми: Навч. посібник. -К., 2001.

14.       Лавриченко Н.М. Педагогіка соціалізації: європейські абриси. - К., 2000.

15.       Основи громадського здоров’я: теорія і практика. Навч.-метод. посіб. / За заг. ред. О.В. Безпалько. Ужгород, 20008.

16.       Плоткин М.М. Социальное воспитание школьников: Монография. -М., 2003.

17.       Поліщук Ю.Й. Соціально-педагогічна діяльність сучасних громадських молодіжних об’єднань в Україні: Монографія / За ред. Н.Г. Ничкало. -Тернопіль, 2005.

18.       Превентивна робота з молоддю за методом „рівний-рівному": Навч. посіб. / За ред. І.Д. Звєрєвої. - К., 2002.

19.       Професія соціальний педагог/Упоряд.: С. Максименко, О.Главник. За заг. ред. К. Шендеровського, I. Ткач. - К., 2005.

20.       Профілактика ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки серед вихованців притулків для неповнолітніх: збірка інформаційних, методичних, ілюстративних матеріалів для спеціалістів / за заг. ред Т.В. Журавель, Т.Л. Лях. - К., 2004.

21.Розум С.И. Психология социализации и социальной адаптации человека. -СПб., 2006.

22.       Ромм М.В. Адаптация личности в социуме: теоретико-методоло-гический аспект: Монография. - Новосибирск, 2002.

23.       Савченко С.В. Социализация студенческой молодежи в условиях регионального образовательного пространства. Монография. -Луганск, 2003.

24.       Семигіна Т. Робота в громаді: практика й політика. - К., 2004.

25.       Социальная работа с инвалидами / Под ред. Е.И. Холостовой. - М., 1996.

26.       Харченко С.Я. Соціалізація дітей та молоді в процесі соціально-педагогічноїдіяльності: теорія і практика. - Луганськ, 2006.

27.       Шевцов А.Г. Методичні основи організації соціальної реабілітації дітей з вадами здоров'я. Монографія. - К., 2004.

28.       Шнейдер Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков. - М., 2007.

29.       Штефан Л.А. Соціально-педагогічна теорія та практика в Україні (20-90-ті p.p. XX ст.). - Харків, 2002.

30.       Здвин С. Шнейдман Душа самоубийцьі / пер. с англ. - М., 2001.

31.       Юр’єва Л.М. Історія. Культура. Психічні розлади та розлади поведін-ки.-К., 2002.

 

 

32