Главная->Соціологія->Содержание->ЗМІСТОВИЙМОДУЛЬVІ. Соціально-педагогічна робота в територіальній громаді

Соціальна педагогіка (частина 2)

ЗМІСТОВИЙМОДУЛЬVІ. Соціально-педагогічна робота в територіальній громаді

 

Лєкція 13. Територіальна громада як соціалізуючий простір осо-бистості (2 год)

Сучасні підходи до розуміння громади. Громада як мезорівень со-ціального середовища. Основні характеристики територіальної гро-мади. Соціалізуючі функції громади. Територіальна громада як поле соціально-педагогічної діяльності державних та неурядових організацій. Основні поняття теми: громада, резидентна громада, іденти-фікаційна громада, соціальна система, фактор соціалізації.

Практичне заняття 14. Соціальна карта громади.

Лекція 14. Соціально-педагогічна робота в загальноосвітніх закла-дах та соціальних службах територіальної громади (2 год)

Зміст та форми соціально-педагогічної діяльності в школі. Функ-ціональні обов'язки соціального педагога в загальноосвітніх закладах.

Структура соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Основні напрямки та форми їх роботи. Діяльність спеціалізованих служб в умовах територіальної громади (центр соціально-психологічної реабі-літації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальний гуртожиток, соціальний центр матері і дитини, центр соціально-психологічної допомоги, центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центр медико-соціальної реабілітаціїдля неповнолітніх).

Організація соціально-педагогічної роботи в клубах за місцем проживання.

Основні поняття теми: загальноосвітній навчальний заклад, функції соціального педагога, центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, заклад соціального обслуговування, клуб за місцем проживання. Семінарське заняття 5. Соціально-педагогічна робота в загально-освітніх закладах.

Практичне заняття 15. Характеристика закладів соціального обслуго-вування.

Лекція 15. Соціально-педагогічна діяльність закладів соціального обслуговування.

Поняття неурядової організації. Види неурядових організацій. Соціалізуючі функції дитячих та молодіжних громадських організацій. Типологія неурядових організацій соціально-педагогічного спряму-вання. Напрями та форми їх роботи.

Основні поняття теми: неурядова організація, громадська орга-нізація, благодійний фонд, конфесійні організації, сервісні організації.

Практичне заняття 16. Неурядові організації як суб'єкти соціально-педагогічної роботи на локальному рівні.

 

 

27