Главная->Соціологія->Содержание->ЗМІСТОВИЙМОДУЛЬ V. Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної

Соціальна педагогіка (частина 2)

ЗМІСТОВИЙМОДУЛЬ V. Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної

 

дезадаптації

Лекція 11. Сутність девіантної поведінки (2 год)

Визначення норми і патології в соціальному розвитку людини. Поняття девіантної поведінки. Біологічні, психологічні, соціологічні теорії девіації. Характеристики девіантної поведінки. Причини соціаль-них відхилень у поведінці неповнолітніх

Основні поняття теми: норма, девіація, девіантна поведінка, деза-даптація.

Семінар 4. Соціальні відхилення в розвитку і поведінці дитини.

Практичне заняття 11. Вплив засобів масової інформації на форму-вання негативних стереотипів поведінки неповнолітніх.

Лекція 12. Характеристика різних видів девіантної поведінки не-повнолітніх ( 4 год)

Делінквентна поведінка, м види. Поняття „важковиховуваний” у со-ціальній педагогіці. Типові групи „важковиховуваних" підлітків. Особ-ливості адиктивної поведінки неповнолітніх.

Ознаки узалежненої поведінки. Поняття созалежності. Наркоманія, токсикоманія як різновиди наркозалежної поведінки.

Характеристика суїцидальної поведінки. Мотиви та стадії суїци-дальної поведінки неповнолітніх. Різновиди психопатологічної поведін-ки неповнолітніх.

Основні поняття теми: делінквент, делінквентна поведінка, важко-виховуваний, адикція, залежність, созалежність, наркозалежна пове-дінка, суїцид, парасуїцид, дромоманія, гебоїдна поведінка, гіперсо-ром’язлива поведінка.

Практичне заняття 12. Особливості проявудевіацій у неповнолітніх. Практичне заняття 13. Відеозаняття.

 

 

26