Главная->Соціологія->Содержание->II. ТЕМАТИЧНИИ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Соціальна педагогіка (частина 2)

II. ТЕМАТИЧНИИ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Кількість годин

№ п/ п Назви теоретичних розділів                                                                                             

Змістовий модуль 1. Соціальна педагогіка як наука

1.         Предмет і завдання соціальної педагогіки 8          4          2                      2          1          3         

2          Базові теорії соціальної педагогіки  7          2          2                                 1          4         

3.         Основні поняття соціальної педагогіки     19        8          4          4                      2          9         

Разом  34        14        8          4          2          4          16        1

Змістовий модуль II. Характеристика соціально-педагогічної діяльності

4. 5.

2 2 2 2

Зміст та структура соціаль- 11

но-педагогічної діяльності  

Принципи та ресурсне        4

забезпечення соціально-педагогічної діяльності

4

 

6.         Методи соціально-педагогічної діяльності            14        4          2          2                      2          8         

Разом  29        14        6          6          2          3          12        1

Змістовий модуль III. Сім'я як об’єкт соціально-педагогічної діяльності

7.         Сім’я - провідний фактор соціалізації особистості           22        6          2          2          2          4          12           

8.         Зміст та форми соціально-педагогічної роботи з різними типами сімей           17        6          2          4                        2          9         

Разом

39 12 4 6 2 6 21

 

Змістовий модуль IV. Соціальна підтримка дітей та молоді з обмеженнями життєдіяльності

9.         Соціально-психологічний портрет особистості 3 обмеженнями життєдіяльності      9          2          2                                   1          6         

10        Зміст соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю з обмеженими функціональними можливостями          14        6          2          4                      2          6         

Разом  23 8 4 I 4        3 12 2

Змістовии модуль V. Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної

дезадаптації

11        Сутність девіантної поведінки        16        6          2          2          2          2          8         

12        Характеристика різних видів девіантної поведінки неповнолітніх        19        8          4          4                      2          9         

Разом  35 14 6 6 2 4 17 1

Змістовий модуль VI. Соціально-педагогічна робота втериторіальній громаді

13        Територіальна громада як соціалізуючий простір особистості   9          4          2          2                      1            4         

14        Соціально-педагогічна робота в загальноосвітніх закладах та соціальних службах територіальної громади          14        6          2          2          2          2          6         

15        Соціально-педагогічна діяльність неурядових організацій          13        4          2          2                      1            8         

Разом  36 14 6 6 2 4 18 1

Разом за навчальним планом         196      76        34        32        10        24        96        1

 

Лєкція 1. Предмет і завдання соціальної педагогіки (2 год)

Сутність соціальної педагогіки як науки. Предмет та завдання соціальної педагогіки. Зв’язок соціальної педагогіки з іншими науками та галузями суспільної практики. Місце соціальної педагогіки в системі педагогічних наук.

Основні поняття теми: педагогіка, об’єкт, предмет, соціальна педагогіка.

Семінар 1. Соціальна педагогіка як галузь інтегративних знань.

Лєкція 2. Базові теорії соціальної педагогіки (2 год)

Поняття про наукові теорії. Мотиваційно-потребова теорія А.Мас-лоу. Теорії научіння. Теорія діяльності. Культурно-історична теорія Л.Виготського. Теорії розвитку. Теорія соціальної компетентності. Особистісно-орієнтовані теорії.

Основні поняття теми: розвиток, потреби, діяльність, особистість, життєві компетентності.

Лєкція 3. Основні поняття соціальної педагогіки (2 год)

Поняття тезаурусу соціальної педагогіки. Соціалізація - базова категорія соціальної педагогіки. Характеристика соціального вихо-вання. Соціальне середовища як необхідна умова соціалізації особистості. Соціальна адаптація, її види. Зміст та види соціальної профілактики. Сутність соціальної реабілітації. Характеристика ресо-ціалізації. Соціальна допомога та соціальні послуги. Основні поняття теми: соціалізація, адаптація, дезадаптація, профілактика, реабілітація, соціальне середовище, соціальне вихо-вання, ресоціалізація, соціальні послуги.

Практичне заняття 1. Сутність процесу соціалізації особистості. Практичне заняття 2. Характеристика соціальної реабілітації та про-філактики.

 

 

22