Главная->Соціологія->Содержание->I. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Соціальна педагогіка (частина 2)

I. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Курс    Напрям, спеціальність,

освітньокваліфікаційний

рівень Характєристика навчальної дисципл іни

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 6 кредитів

Змістові модулі: 6 модулів

Загальний обсяг дисципліни (години): 216годин

Тижневих

годин: 4години         Шифр та

назва напряму

0101 " Педагогічна

освіта"

Шифр та назва

спеціальності:

6.010106 Соціальна

педагогіка

Освітньокваліфікаційний

рівень

"бакалавр"      Нормативна Рікпідготовки: 4. Семестр: 3-4.

Аудиторнізаняття:

96 годин, з них:

Лекції (теоретична підготовка): 34 години

Семінарські заняття:

10 годин

Практичнізаняття:

32 години

Індивідуальна робота:

24 години

Самостійна робота:

96 годин

Модульний контроль;

6годин

Вид контролю: екзамен.

 

 

21