Главная->Соціологія->Содержание->ДОДАТКИ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОПКА

Соціальна педагогіка (частина 2)

ДОДАТКИ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОПКА

 

для спеціальності 6.010106 «Соціальна педагогіка»

(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр") за вимогами кредитно-модульної системи

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У добу реформування країни, становлення нових соціально-економічних основ її розвитку все актуальнішим стає завдання побудови нових відносин між суспільством та особистістю. Пошук оптимальних шляхів соціалізації особистості та її соціальний захист стають першочерговими завданнями людинознавчихдисциплін.

У зв’язку з цим постає питання про розвиток соціальної педагогіки як перспективного напряму педагогічної науки, що досліджує провідні шляхи, умови та засоби соціалізації дітей та молоді, роль і місце в цьому процесі різних суспільних інститутів.

3 огляду на це особливе значення має розробка теоретичних основ соціальної педагогіки з урахуванням сучасної соціально-економічної ситуації, досвіду вітчизняної та світової соціально-педагогічної практики.

Мета курсу “Соціальна педагогіка” полягає в розкритті теоретич-них основ соціальної педагогіки як науки та обґрунтуванні змісту провідних напрямів професійної соціально-педагогічної діяльності з представниками різних соціальних груп.

Курс містить 6 змістових модулів. Загальний обсяг дисципліни складає шість залікових кредитів (216 годин), що об’єднує всі види навчальної діяльності студента: аудиторні заняття (120 годин), самостійна робота (96 годин), контрольні заходи (модульний контроль, екзамен).

Вивчення курсу передбачає формування у студентів знань щодо:

-          сутності соціальної педагогіки як науки;

-          принципів та методів соціально-педагогічної діяльності;

-          особливостей соціалізації особистості в різних мікросоціумах;

-          попередження негативного впливу факторів соціального середовища на особистість.

На основі цих знань у студентів будуть сформовані уміння:

-          аналізувати різні фактори впливу на соціалізацію особистості;

-          диференціювати зміст діяльності відповідно до різних об’єктів, суб’єктів та напрямів соціально-педагогічної роботи;

-          добирати адекватні форми та методи соціально-педагогічної діяльності.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

20